OCR Output

kr

e y s

Den 11 Juni besoktes handlanden K. E. Lind och lemnades rad

k $ och anvisningar samt reste till Åträsk.

Den 12 & 13 Juni planterades 56 parkträd hos A. Astrom samt
‘ uppgjordes forslag till planteringar hos Astrom, Aug.
Viklund, Joh. Ant.«Johansson och Carl Wiklund alla
i Åträsks by. Växter hemforskrefvos till alla dessa
personer.

Den 14 Juni besöktes L. A. Andersson i Bullmark och Bullmarks
folkskola för meddelande af råd och förslag.

Den 15—18 Juni besöktes Säfvar folkskola, kyrkogard, prestgard
och bruk samt enkan Andersson i Säfvar by och lem—
nåades på alla ställena förslag till nya planteringar
samt omläggning af äldre.

Den 20 & 21 Juni besöktes Hörnefors bruk, der förslag till fullstän—
* dig omändring af trädgården uppgjordes.

Den 1 September uppgjordes ritning till blomstergrupper vid resi—
denset i Umeå.

Den 2 September uppgjordes ritning till anläggning vid tingshuset i
k Umeå samt besöktes Wiännäs jernviigsstation for upp—

mätning af en tomt hos en lokomotivförare. Ritning

till anläggning å samma tomt har sedermera blifvit

{ uppgjord. ; S
Den 3 September besöktes häradshöfding Ahrling och Landsför—
samlingens kyrkogård i och för växtbeställningar.

Den 5 September uppgjordes ritning till anläggning vid läkarebo—

l staden och '

Den 6 September uppgjordes ritning till —anläggning vid Sjukstugan

. i Degerfors.

Den 7 September besoktes prostinnan Huss å Teg för meddelande
af råd. f 8

Den 8—12 September börjades höstarbetena i Säfvar by.

Den 1315 ~—, planterades i Atriisks by hos A. Åström 9
parkträd, 3 fruktträd, 30 bärbuskar och 85 prydnads—
buskar samt såddes gräsfrö; hos Aug. Viklund 2 frukt—
träd, 10 bärbuskar och 10 prydnadsbuskar; hos Joh.
Ant. Johansson 2 fruktträd, 20 bärbuskar, 48 pryd—
nadsbuskar och 75 häckväxter samt hos Carl Viklund
2 fruktträd, 5 bärbuskar och 10 prydnadsbuskar.

Den 17 September planterades vid Bullmarks folkskola 20 parkträd

X och 20 prydnadsbuskar. '

I Säfvar fortsattes derefter de förut påbörjade arbetena och
planterades derstädes vid kyrkan 43 parkträd, vid folkskolan 3
parkträd och 2 fruktträd, vid gästgifvaregården 2 fruktträd, hos
konsul Forssell 27 parkträd 8 fruktträd och 38 prydnadsbuskar
samt såddes gräsfrö, hos Algot Green 40 prydnadsbuskar, vid Täf—
teå folkskola 20 parkträd och 20 prydnadsbuskar; dessutom verk—
ställdes gallringar och beskäringar af äldre planteringar i Säfvar

.