OCR Output

Den
Den
Den

Den

Den
Den

Den
Den

Den
Den

Den
Den

Den

Den

Defi

Den
Den
_ Den

25 49 . —

12 april såddes blomsterfrö i drifbänken vid länsresidenset.

13 _, — uppgjordes ritning till reglering af Vännäs kyrkogård.

27, 28 & 29 april höllos föreläsningar vid länets landtbruks—
skola. 4

16 maj uppgjordes ritning och planteringsforslag åt direktör
Regnell.

17 , — meddelades råd och förslag i Umeå stads planterin—
gar samt å gamla tjärhofsplatsen.

18 ,. planterades 3 frukttrad hos fabrikör J. A. Petters—
son å Fridhem.

20 & 21 maj planterades hos kommissarien M. A. Rönnberg i

Ytterhiske 35 parkträd, 2 fruktträd, 80 bärbuskar, 39 /

prydnadsbuskar och 450 häckväxter samt såddes gräs—
frö. .
23 maj såddes köksväxt— och blomsterfro & Sofichem samt

planterades 2 fruktträd och 100 sparrisplantor vid

Röbäcks folkskola.

24 maj sysselsatt vid länsresidenset samt hos handlanden H. |

Bäcklund i Umeå. 2

25 maj planterades hos kyrkvärden Pettersson i Grisbacka 1
parkträd, 3 fruktträd, 12 bärbuskar och 8 prydnads—
buskar samt hos enkan Charlotta Sandström i sam—
ma by 1 fruktträd och 1 prydnadsbuske.

1 26 maj planterades vid Tegs folkskola 25 parktrid, 20 biir—

buskar och 24 prydnadsbuskar.

27 maj besöktes handlanden G. T. Sadén och hr Ad. Thalén
i Haga, hos den senare planterades 3 fruktträd och
5 bärbuskar samt såddes gräs— och blomsterfrö.

28 & 31 maj omlades gamla trädgården hos riksdagsman An—
dersson i Baggböle, planterades 98 bärbuskar, en
mängd fleråriga blomsterväxter samt såddes gräsfrö.

1; 2, 3, 4 juni sysselsatt å Wiännäs kyrkogård, der plantera—

des 22 parkträd och 675 häckväxter samt å handlan— /
den A. Anderssons familjegraf 2 parkträd; gallring T

och upprensning å de gamla planteringarna verkstäl—
des ock. Hos hr S. Forsén planterades 5 bärbuskar
och beskuros en del träd och äldre bärbuskar.

6 juni besöktes Nyby folkskola och utskolades derstädes 26
bärbuskar och 27 prydnadsbuskar. — Sergeant Holm—

gren besöktes jemväl på grund af derom framstäld .

ansokan, men kunde icke anträffas. Ritning åt hr
H. forut uppgjord. i

7 juni såddes köksväxt— och blomsterfrö hos kommissarien J.
A. Läth i Wännäs.

8 juni kompletterades planteringarne hos hr A. Thalén.

9 » planterades blomsterplantor hos rådman Karsten,

10 , planterades vid Gästgifvaregården i Säfvar 30 pryd—

nadsbuskar.