OCR Output

— 5 >2 34 /;

use Ti Mejerierna i:

Baggbole, Brian, Winniis, Robertsfors, Bygdsiljum, Qvarnbyn,
Gammelbyn, Bodbyn, Ljusvattnet, Skramtriask, Kage, Ersmark, Kus—
mark, Drängsmark, Bäck, Hökmark, Uttersjön, Mångbyn, Selet, Nä—
set, Vallen, Vebomark, Kolaboda, Estersmark, Flarken, Gunsmark,
Ånäset och Gumboda.

Under dessa resor har jag hållit föredrag i boskapsskötsel och
smörberedning, i byar der mejerirörelsen förut drifvits, men sena—
ste åren varit nedlagd, sökt att väcka intresse för dennas återupp—
lifvande samt i öfrigt lemnat råd och upplysningar uti frågor rö—
rande jordbruk, boskapsskötsel och mjölkhushållning. Vid besö—
ken i mejerierna har jag kontrollerat levererad mjölk, hvilken i
allmänhet varit god; blott vid ett tillfälle har forekommit vatten—
blandad mjölk, vid ett par andra råmjölksblandad samt svag mjölk
på grund af alltför klen utfodring. Mot renhållningen af kärlen
och mot afkylningen af aftonmjölken har ju åtskilliga anmärknin—
gar måst göras, men i detta afseende är visst ingen jämförelse att
göra mellan förr och nu.

I och för meddelande af undervisning till eleverna vid meje—
ristationerna har jag vistats en vecka vid båda första årets sta—
tioner och sex veckor vid andra årets station, hvarvid jag äfven
förrättat afgångsexamen med från den senare utgående elever.

I tjänsteärende har jag färdats efter skjuts 151,, nymil samt
dessutom med järnväg och ångbåt gjort åtskilligaresor. Rese— och
förrättningsdagarnes antal har utgjort tillsammans 112.

Med anslag af Hushållningssällskapet har jag haft tillfälle be—
söka Svenska Mejerikonsulentföreningens sommarsammanträde i

Atvidaberg.

i december 1898.
Edvin Westerlund.

(Bil. D.)
Länsträdgårdsmästarnes tjenste— och
årsberättelser.

i Till Vesterbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps
E Förvaltningsutskott, Umeå. $

' För innevarande år får jag härmed vördsamt afgifva följande
berättelse öfver min verksamhet. $