OCR Output

— 40 —
både rika och välbergade höskörd. Scm exempel härpå må näm—
nas, att en del hemmansegare i Daglöstens by af Löfångers socken

från ladugårdsbesättningar på 6 å 7 kor till Bäcks mejeri levere—
rat 6 å 7,000 liter mjölk för året, hvilket med den utdelning detta

mejeri lemnat, 10,, öre pr liter för vinter— och 114 öre pr liter

för sommarmjölken, gör en inkomst af omkring 110 kr. pr ko och
år; ett i sanning vackert resultat, i synnerhet om man tager i be—
traktande, att nämnde hemmansegares hushåll gå upp till 6 å 7
personer.

Redan skönjas mångenstädes de goda frukterna af nötboskaps— |

premieringarne, mest ännu deri, att afkomlingarne efter antagna

stamtjurar, hvilka ju äro bättre valda, skötas bättre och behållas 1

langre in vanligen sorgligt nog är fallet med tjurar i allmänhet; |
te sig mycket större, mer likartade och i alla afseenden mer lof— /

vande än ungboskapen i öfrigt, och är det att hoppas, att premie—

ringarne så skola uträtta hvad intet annat mägtat till |

boskapsskötselns fromma inom länet.

Till svinskötselns höjande inom norra socknarne af linet haf—
va helt säkert de utmirkta afvelsstammarne vid Robertfors bruk
och hos disponenten Nilsson i Kåge till stor del bidragit, och bör—

ja de, som äro i tillfälle att förse sitt behof af grisar från dessa /

' ställen, inse fördelen deraf framför att behålla den gamla landt—
rasen och äfven framför att köpa af de *skånska grisar*, som drif—
— vas omkring till försäljning, men hvilka ofta äro så svältfödda; att
det "kommit knuten" i dem och att de derfor lemna alldeles onöj—
aktig afkastning i fläsk för den kolassala mängd föda, de förtära.

Redogörelse för resor och förrättningar.,
Foljande byar och mejeriér har jag besökt:

i Jorns socken: .
Jörns by;

i Byske socken:

Fällfors, Finnträsk, Brännan, Gagsmark, Källbomark, Norrlang—
träsk, Frostkåge;

$ 7 Skelléfted socken:
— Tarsnäs, Medle, Degerbyn, Klutmark;
i Bygded socken:
Ultervattnet, Rickleå, Dalkarlså, Djekneboda;
i Säfvar socken:

Säfvar by, Bullmgrk, Hjoggmark;