OCR Output

i
H

E 4

E.89 _

_redan nu med stor mjölktillgång och med stora förutsättningar till
utvidgning genom nyodling.

En anordning, som helt säkert med tiden betydligt skall bi—

draga att åstadkomma en jämnare osttillverkning, är inrättandet af

mejeristationer med tvåårig kurs vid tre af länets mest ansedda
och i alla afseenden bäst anordnade och skötta mejerier, hvarige—

_nom fullt utbildade, dugliga mejerskor kunna erhållas. Från an—

dra årets station i Gammelbyn har denna höst första kursens fyra

elever utgått, och hafva alla erhållit mejerskeplatser inom länet.
Önskvärdt vore, att för bibehållande af nuvarande höga ost—

priser större enhet och fastare sammanslutning radde mellan me—

~jerierna vid försäljningen, och framfor allt, att endast fullt lagrad

och mogen ost måtte släppas i marknaden och ej, som nu ofta

sker, t. o. m. sommartillverkningen sindes med sista båt på hö—
sten.

Priset å mjölk vid mejerier, der sådan uppköpes, har varit 6,.
öre pr liter, der vasslen återlemnats, samt 7,, öre pr liter der
vasslen försålts för mejeriets räkning.

Ostpriset, förra året redan högre än att vidare höjning kunde
tänkas möjlig, har vid årets försäljningar ytterligare stegrats, och
har det vexlat från 1,,, till 1,,, for okryddad och 5 å 10 öre hög—
re för kryddad ost vid försäljning af större partier, men har priset '
å försålda mindre partier från de mest ansedda mejerierna, som
kunnat erbjuda fullmogen vara, betydligt öfverskridit dessa. i

Ostens beskaffenhet har med ett par undantag, der aldrig förr
inträffad olycka med tillverkningen förekommit, varit rätt god, och
som efterfrågan varit särdeles stor, hafva knappast några anmärk—

_ ningar eller rabatteringar från köparne hörts till.

Under 1898 hafva varit i gång 28 mejerier, vid hvilka förar—

. betats 2,774,378 liter mjölk, hvilken efter ett medelpris af 10 öre

pr litern inbragt mejeriidkarne inom länet én inkomst af 277,437
kronor eller 59,007 kronor mer in for 1897. Som bevis för förde—
len af ostberedning framför smörberedning vid nuvarande ost— och
smörpriser må nämnas, att då utdelningen vid länets enda smör—
mejeri, Kåge, varit endast 6,, öre pr liter sötmjölk med ett smörpris
af 1,, pr.kg., och ett. skumostpris af 60 öre pr kg., har vid yst—
mejerierna kunnat utdelas från 9 ända till 11,, öre pr liter söt—
mjölk. Huru stor skall då ej förlusten blifva för dem, som äro i

tillfälle att lemna sin mjölk till ystmejerier, men att för—

ädla den hemma genom smörberedning, ehuru de erhålla blott 1;44
å .1,,, pr kg..smör! _. F

Kreatursskötseln. |

Hvad beträffar skötseln af mjölkboskapen, så har den for hyar—
je år synbarligen förbättrats, och samstämma uppgifterna för detta
år från alla håll deri, att korna sistlidne vinter lemnat ovanligt
hög _afkastning; detta helt säkert beroende på föregående sommars |