OCR Output

2488 —
derigenom småningom vinnas för kulturen, är det att hoppas, att
då tiderna såtillvida blifva mer gynnsamma for modernäringen, att
flera armar stå till dess tjenst för rimligt pris, den äfven skall gå
framåt med större steg än hittils. —

i december 1898. s
Axel Bosin.

(Bil. C.)
Länsmejeristens tjenste— och års—
; berättelse.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps
Förvaltningsutskott.

Härmed får jag vördsammast afgi'fva följande berättelse om
min verksamhet som länsmejerist från den 1 maj d. å.

_ Mejerihandteringen. .

Glädjande synes intresset för mejerihandteringen, som senaste
åren till följd at de tryckta ostpriserna: varit i aftagande, åter bör—
ja blifva större, i det de flesta i gång varande mejerier denna höst
börjat sin verksamhet både betydligttidigare och med större anslutning
än föregående år; detta en naturlig följd af sommarens enaståen—
de höga ostpriser. Man skulle deraf haft anledning hoppas, att
delegarne i flere af de många nedlagda mejerierna inom länet skul—
le hafva funnit förenligt med sin fördel att åter sätta dessa i gång.
Så är dock ej fallet. Endast två mejerier hafva detta år återupp—
tagit sin verksamhet, det ena Norrlångträsks i Byske, det andra
Ofverklintens i Bygdeå, hvilket senare kunnat återupprättas på
sätt, att handl. Knut Andersson i Bygdsiljum öfvertagit det samma
på arrende och kommer att för dess drifvande uppköpa och må—
nadsvis liqvidera mjölken. Att ej flere af de nedlagda mejerierna
återupptagit sin verksamhet torde nog till stor del bero på att
handseparatorn så kommit i bruk, att man har svårt slita sig lös
från sättet att med dess anviindning och genom smorberedning
förädla mjölken, äfven om man flerstädes både inser och erkänner
fördelen af ostberedning åtminstone med nuvarande höga ostpriser.
Dock är att hoppas, att kommande höst, ©om ostpriserna ej gå ned
_ och då man hunnit ordna sig för saken©”, en del mejerier åter sko—
la upptaga sin verksamhet. | i

Någon mejerianläggning inom länet har detta år ej kommit till ;
. stånd, men väl tanke på sådan i Klutmarks by; Skellefteå, en : by