OCR Output

37 —

äro ogynnsamma framförallt sommartid. Afståndet från Tärna kyr—
ka till Mo handelsplats i Norge är 12,, nymil. På norska sidan
finnes utmärkt körväg 4 mil. Men på svenska sidan finnes en—
— dast,rodd—, rid— eller gångväg. Tärnaborna äro derigenom hänvisa—
de utföra sina produkter vintertid allenast hvilket, då det gäller
en sådan vara som smör, som ej tål längre förvaring utan att för—
sämras, är en väsentlig olägenhet. Genom den omkring 4 mil lån—
ga väg som är under byggnad från Tärna kyrka till Ofre Umans
sydöstra spets, är ett vigtigt steg taget till afhjelpande af berörda
— missförhållande. i

i För att erhålla kännedom om värdet af de öfver Tärna till Mo
i Norge utförda varorna, besökte jag äfven sistnämnda plats, der
jag af handelsman L. A. Meyer beredvilligt erhöll följande uppgif—
ter, beräknade efter varuutförseln under fem år. %

Utförda varor öfver Tärna till Mo pr år.

Kronor.
Smör ..../.... o t em d e å he d i E L CP E E dd 1, 21,500
NMUL :s it e is ki +e ka ieb ind s 8,000
Div. slöjdalster, skidor,. . etc.—.............. 5,300
202. kip od de — d eee d d d k 3,300
DMAversevaror och renkött ............... 1,400

S:ma kronor _39,500

Denna beräkning var gjord för några år tillbaka och ansåg
herr Meyer den nuvarande utförseln något större. Frågan huru—
vida smörets qvalité förbättrats efter länsmejeristen Nybergs be—
sök i Tärna 1895 besvarade herr M. jakande. .

Mycket skulle utan tvifvel vara att tillägga om Tärna med
dess storartade natur och rika möjligheter till utveckling, men då
denna berättelse ej är platsen derför, må det sagda vara nog.

: — —Beträffande årsväxten inom länet må framhållas, att foderaf—
. kastningen varit ovanligt riklig och säkert den största under de 6
ar jag haft äran tjenstgöra härstädes. Till följe af den regniga och
kalla sommaren utvecklade sig säden långsamt och frost hade re—
dan hunnit visa sig på ett och annat ställe långt före mognaden,
då hösten blef mild och vacker, hvarigenom spannmålen fick tid
att: mogna, och ehuru skörden af spanmål får betecknas som un—
der medelmåttan, blef den dock bättre än man på grund af som—
marens väderlek vågat hoppas. Potatisen blef öfver hela länet
angripen af röta, hvarför skörden måste betecknas som dålig.
Ehuru jordbruket lider af de otroligt uppjagade arbetsprisen
och på somliga trakter af bristen på arbetsfolk, synes det mig, dock
sakta men säkert, gå framåt. Intresset for en rationelare jordbruks—
kultur i förening med täckdikning, användning af godt utsäde, gräs—
frö, konstgjorda gödselmedel etc. synes så småningom gripa omkring
sig. Då härtill årligen stora vidder vattensjuk mark torrläggas och