OCR Output

2y 30 _

Å tjenstens vägnar har jag under innevarande år färdats med
landsvägsskjuts 141,; nymil samt med hjelp af bärare eller rodda—
re 37,, nymil och dessutom som ledamot af länets nötboskapspre—
mieringsnämnd 85,, mil efter skjuts och 31,, mil båtledes, eller till—
sammans 295,, mil, åtskilliga resor på järnväg och ångbåt häri ej
inbegripna. :

Sedan årets premieringar den 18 sistlidne juli blifvit afslutade /
i Vestansjö by, Tärna socken, qvarstannade undertecknad, dertill |
— beordrad af Hushållningssällskapets ordförande, under en tid af
fjorton dagar inom socken i fråga, för att sätta mig in i ortens .
säregna jordbruksförhållanden samt efter omständigheterna och
efter bästa förmåga söka verka för jordbrukets och öfriga hit hö
rande näringars höjande.

Den trakt af fjellryggen, af hvilken Tärna utgör en del, skiljer
sig från Lappmarken i öfrigt både hvad jordmån och klimat be—
traffar. D&A berggrunden inom större delen af Lappmarken utgöres
af urformationens granit, påträffas inom Tärna och nordligaste Sten—
sele kalk och skiffer från de kambriska och siluriska formationer—
na. Det ofvanpå denna grund hvilande losa jordlagret bestir till
hufvudsaklig del af lera och lermylla. Mossbildningar férekomma
jemförelsevis sparsamt. Till folje af hojden öfver hafvet är våren
sen och sommarens medeltemperatur låg. Vintern är dock enligt
uppgift blidare än längre österut i Lappmarkerna tack vare när—
heten af Atlantiska hafvet och Golfströmmen. Något jordbruk ji
egentlig mening finnes naturligtvis ej och derpå är ej att undra då
Tärna kyrkoby ligger nordligare än Luleå och på c:a 900 meters
höjd öfver hafvet. Något korn och framför allt potatis odlas dock
utom i nordligaste delen af socken. Betingelserna för boskapssköt—
sel äro dock de bästa, och af de uppgifter jag förskaffat mig i
Norge (hvilka anföras nedan) angående utforseln till detta land;
framgar att boskapsskötseln redan nu utgör Tärnabornas hufvud—
sakliga inkomstkälla. Mycket finnes dock att gora i flere afseen«
den för kreatursskötselns och den densamma åtföljande mejerihand—
teringens höjande. Jorden odlas eller brytes i regel ej, utan björk
och vide undanrödjes, hvarefter gräset växer. Godseln behandlas
särdeles vårdslöst och användes nästan uteslutande till öfvergöd— —
ning af den gräsbärande marken. Genom jordens ordentliga upp—
odling och ty åtföljande gödsling samt en ordnad hushållning med
gödselmedlen skulle naturligtvis afkastningen i väsentlig grad kun—
na höjas. Der tilltälle gafs framhölls detta äfven af mig. Förslag
till utdikning med statsbidrag af en del mossmarker hade för några
år tillbaka blifvit uppgjorda af länets landtbruksingeniör, och har
jag, der dessa förslag synts mig linda jordbruket och respektive
till 'gagn, tillrådt deras fullföljande. Ortens afsättningsförhållanden