OCR Output

usls 32 30 ——

Förrättningens beskaffenhet. — Anmärkningar.

Angående verksamheten i Tärna hänvisas till senare delen af
denna berättelse.

Besökt Handl. L. A. Mejer för att taga kännedom om utförseln
af produkter från svenska sidan till Norge 0. 8. v.