OCR Output

Forrattningens beskaffepnhet. — Anmärkningar m. m.

Inom samtlige desse jemte kringliggande byar hafva anvisningar

lemnats beträffande sättet för erhållande af statsbidrag till
utdikning af härstädes befintliga, frostförande marker. Af—
venså lemnats råd till jordbrukets förbättrande.

Besett flere marker ifrågasatta till utdikning tör frostländighe—
tens afhjelpande. 2 *

Lemnat råd angående skötseln af Baggböle. '

Verkstält undersökningar & mossen vid Tomtebo i och för an—
läggandet af ett föreslaget försöksfält.

Utstakat och afvägt ett afloppsdike å en härvarande myra.

Uppgjort växtföljd för egendomen *Lugnet©, förslag till gödslin—
gar, foderstat for nötkreaturen etc. k

Lemnat råd beträffande gödsling och skötsel af framför allt

myrjord.

Urdervisat i täckdikning och den härstädes befintliga lerjordens
behandling.

‘Afhandlat frågor rörande jordens skötsel, dikning, omloppsbruk
m. m.

I dessa båda byar var jorden särdeles w}attensjuk, hvarfor fram—
for allt anvisningar gafs till dikning. Dikningsformannen
beordrades äfven besöka dessa platser. '

Anvisningar rorande utdikning af frostförande marker.
Samma som föregående och dessutom råd angående jordens
skötsel.

Uppgjort afdikningsförslag å tvenne mossmarker.

Lemnat begärda råd beträffande jordens skötsel.

Uppgjort afdikningsförslag till en härstädes befintlig mosse.
Samma som föregående.

Angående verksamheten i Tärna hänvisas till senare delen af
denna berättelse. _ k i