OCR Output

Förrättningens beskaffenhet. © Anmärkningar m. m.

' Lemnat råd angående gödsling och behandling af några egor å |

f det s. k. Röbäcksänget.

— | Anvisningar ang. utdikning af frostförande myrtrakter.

Råd angående vårbrukets bedrifvande, gödslingar etc.

| Uppgjort afdikningsförslag till tvenne myrtrakter samt förslag

till upprensning af Lillån. Dessutom afhandlat planer .till

F jordbrukets förbättring och framtida skötsel.

' Inspekterat vidtagna åtgärder för införandet af ett omloppsbruk.

Afhandlat frågan rörande införandet af ett mera intensivt om—
loppsbruk, utvidgning af ladugården etc.

i Uppgjort förslag till rationel foderordning m. m.

Undervisat angående läge för rådike, dess upptagande etc.

Råd angående införande af lämplig cirkulation. Afvägt en vat—
tenledning.

| Uppgjort plan till omloppsbruk for Lansman O:s hemman samt
undersökt en myra och en odlingslägenhet, hvilken senare
led af s. k. *fjederalun”. i

Lemnat råd angående dikning, odling etc. samt beträffande om—
byggnad at en ladugård.

Utstakat diken å tvenne odlingslägenheter samt uppsatt förslag |
till omloppsbruk för såväl hemåkern som utskiftet. 4+

Utfört en större afvägning i och for anläggning af bevattningsäng.

Härstädes besett flere odlingslägenheter, framtör allt A myrjord
och lemnuat anvisning till dess utdikning. Deremot afrådt
från anläggande af ett tilltänkt nybygge å sank och dålig
hvitmossa. '

Råd betraffande af en nyodling & fastmark äfvensom beträftan—
de utdikning af en myra. 3 j

Likaledes råd beträffande odlingar.
Uppgjort förslag till gödslingar, växttöljd, anordnande af beten,
täckdikningar m. m. som till ett ordnadt jordbruk hörer.
Råd angående gödsling framför allt med konstgjorda gödselme— |
del & myrmark. § . '
Anvisningar beträffande tillvägagåendet för utdikning af frostfö—
rande marker. i &
Utfört en afvägning och upprättat profil ötver ett afloppsdike. _