OCR Output

2 e 3 fa 4a 2x D k f mk e 20 l
s)q ; $

D.) Sällskapets organisation och allmanna
verksamhet

— har ej under året undergått någon förändring. Sällskapet har un—
— der året haft en ordinarie vintersammankomst i Umeå stad den 12
januari och en ordinarie sommarsammankomst i Bygdeå den 18:de
juni, anordnad i samband med— häst— och notboskapsprem]elm gsmö—
ten derstädes.
$ Förvaltningsutskottet har under samma tid hatt 14 samman—
träden. ;
Sällskapet räknar vid årets slut 1 hedersledamot och 799 öf—

riga ledamöter.

1

(Bil. B.)
Länsagronomens tjensteberättelse
för år 1898.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssiällskaps
Förv;lltninO'sutskott Umeå.

Härmed far jag vordsamt aflemna reglementerad berittelse öf—
der den Velksamhet jag i egenskap af länsagronom under året
utofvat 3 1

Forrattningarna togo sin borjan den, 14 mars med hållande af
föredrag inom PBjurkolms, Ortriisk, Lycksele och Degerfors socknar.
Dervid besioktes foljande byar inom:

Bjurholm: Bjurholms kyrkoby och Strom;

Örträsk: Örträsks kyrkoby och Skarda;

Lycksele: Flakaträsk; Vänjaurträsk, Vänjaurbäck, Nyby, Horn—

myr, Knaften, Bråttfors, Vägsele, Åttonträsk, Kroksjö,
B]ul träsk, Örafvan, Bäfverträsk och Lycksele;

Degerfors: Granön och Tegsnäset.

Första for året på batmark egde rum den 26
maj, den sista den "1 nov. och redogöres för sommaren, arbeten i
nedanstående tabell.