OCR Output

4

s 9g ~_

dessutom utsläpptes i Tafvelsjon, Piparbölesjön och Ume elf: sik—
yngel, som vid anstalten blifvit utkläckt af befruktad rom efter
25 !/, kilogram sikhonor.

Sistlidne höst inlades i anstalten befruktad rom ifrån 3 laxho—
nor samt befruktad sikrom efter 25 '/, kilogram sikhonor.

Kontroliering strommingssaltningen har äfven under år
1898 utöfvats vid en del fiskelägen inom länet. D& saken emel—
lertid icke hvarken från fiskarenas, köpmännens eller allmänhetens
sida beaktats såsom der förtjenat har förvaltningsutskottet, som
förut erhållit filialordförandenas i länets kustsocknar så godt som
— enstämmiga yttrande att kontrolleringen bör bibehållas, beslutat in—
fordra torslag fran samtlige filialafdelningar i kustsocknarne huru
kontrollen och saltningsundervisningen enligt deras åsigt å hvarje
plats lämpligast bor ordnas for att blitva till största möjliga nytta.

Då klagomålen öfver sälens hjärjningar vid länets kust år ef—
ter annat blifvit större och större och då till utskottets kännedom
kommit att ensamt vid fiskelägena vid Ume elfs mynning sistlidne
sommar i näten påträffats lemningar etter 178 st. af säl uppätna
laxar, hvarförutom åtskilliga skador å näten utvisat att det bort—
rofvade antalet laxar sannolikt varit vida storre, har forvaltnings—
utskottet beslutat att inför sällskapet framlägga förslag om införan—
de af premier för dodande af dessa skadedjur.

AJ: Ål_gär_der_för,h_usslöjden,._

Likasom under många föregående år hafva äfven under år 1898
14 ynglingar erhållit undervisning vid centralslöjdskolan; i Umeå i
de ämnen, hvari undervisning dor meddelas. Kursen är 2—åri; med
_ombyte af halfva elevantalet vid hvarje Arsskifte.

De afgangna eleverna hade goda vitsord om flit och arbets—
skicklighet; flere af dem erhöllo anstallning vid Nseslunds mibel—
fabrik. ä
Den kringresande slöjdläraren Th. Eklöt har under året varit
beordrad till verksamhet å 3 ställen inom Jörns socken från den
10 januari till den 15:de juni och i Lycksele kyrkoby fran 15:de
september till 15 december och redogöres fullständigt ofver den
verksamhet han utöfvat uti hans härefter fogade årsberättelse.

En undervisningskurs för folkskollärare har äfven varit anord—
nad under sistlidne augusti månad vid centralslöjdskolan i Umeå
under ledning af statens slöjdinstruktör W. Nordin, i hvilken kurs
14 lärare och lärarinnor deltogo. i $

Utom ofvannämnde centralslöjdskola finnas nu inom länet om—
kring 40 med folkskolor forenade slöjdskolor, hvilka förutom stats—
bidrag åtnjuta hvardera 75 kronors bidvag från landstingets och
hushållningssällskapets gemensamt derfor anvisade medel.

C.) Moten och utställningar.

Nagot annat möte har ej under året hållits än ofvannämnda
va b * » * * +
hästpremierings— och nötboskapspremieringsmöten. Z