OCR Output

Ski mk 2

_ Sorsele, Stensele och Tarna socknar samt Skellefteå stad och skulle
inom detta distrikt vara bosatt i Skellefteå stad
eller dess närhet.
f Den andre skulle vara stationerad i Ume& stad eller dess när—
_ het med länets öfriga socknar och Umeå stad såsom verkningsom—
P rade. ¬
Den sistn@amnda platsen öfverlemnades till länsträdgårdsmästa—
— ren C. H. Landsberg, som sedan den 1 maj 1884 oafbrutet till all—
— män belåtenhet utöfvat länsträdgårdsmästarebefattningen inom hela
länet. i f

~Till länsträdgårdsmästare inom norra distriktet antog förvalt—
ningsutskottet den 26 sistl. mars ibland 27 sökande trädgårdsmä—
' staren Emil Söderling från Hernösand med tjenstgöringsskyldighet
— från den l:a derpå följande april.

Dessa trädgårdsmästares områden äro hvardera indelade i 3

kretsar, inom hvilka verksamhet utöfvas hvart 3:e år.

Länsträdgårdsmästarne haftva hvardera inom sitt distrikt utöf—
vat verksamhet under våren inom första och på hösten inom an—
dra kretsen.

Landsberg har dock till folje af sjukdom delvis varit urstand—
satt att fullgöra alla reqvisitioner, hvarför han på våren varit bi—
. trädd af sin tjenstekamrat Söderling och på hösten af trädgårds—
mästaren C. J. Forsberg. Ofver den verksamhet dessa tre träd—
gårdsmästare under året utöfvat redogöres närmare uti deras här—
efter fogade berättelser hvilka utvisa att de alla varit mycket an—
litade och att intresset för trädgårdsskötseln är i ett kraftigt till—
tagande inom länet. .

Ynglingen Johan Marklund från Westerhiske, som med under—
stöd af sällskapets medel genomgått 2:årig kurs vid trädgårdsföre—
ningen i Hernösand, afslutade sistl. höst sin kurs och utöfvar tills—
vidare enskild trädgårdsmästareverksamhet inom Umeå landsför—
samlirg. i

f) Atgärder för veterinärväsendet

hafva ej af sällskapet vidtagits.
¢) Atgiirder för skogshushållning och jagtvård
hafva ej heller vidtagits..

h) fitga'irdei' för fiskerinäringen.

_ Ifrån sällskapets fiskodlingsanstalt vid Piparböle utsläpptes
— sistl. vår följande partier laxyngel, nämligen : :

1— Taftée elt omkring w ixt.:..}... 10,000
i Säfvar elt i X 0 e tg e in de 80,000
_i Ume elf å åtskilliga ställen y 38. esn Mss 37,000

Tilhopa 127,000 st.