OCR Output

S ef No äd 2a P t 3 k se vee 2222
äs — C i —

2 O s
Skotseln af mjolkboskapen har for hvarje ar synbarligen for—
biittrats och samstämma uppgifterna for detta år fran alla håll
— deri, att korna sistlidne vinter lemnat ovanligt hög af kastning; detta
helt säkert beroende på föregående sommars både rika och väl—
bergade höskörd. f
i Såsom följd af dessa gynnsamma förhållanden finnas äfven
exempel på hurusom hemmansegare med 6 å 7 personers hushåll
_ och ej större ladugårdsbesättningar än 6 å 7 kor kunnat genom
— att: till ett närbeläget mejeri leverera mjölk—förskafta sig en kon—
— taånt årlig inkomst pr ko af omkring 110 kronor.

Länsmejeristen.

i Sedan länsmejeristen J. Cowan—Nyberg, som sedan den 29 juli
1887 varit anställd inom länet och tunder denna tid hunnit förvärfva
sig ett aktadt namn såsom duglig länsmejerist, den 22 januari helt
oformodadt, efter en kort sjukdom, i sin kraftigaste ålder blifvit
_ bortryckt ifrån det verksamhetsfält, der han, menskligt att döma,

ännu hade mycket att uträtta, förordnade förvaltningsutskottet den
2:a derpå följande mars sin sekreterare att under 1 månads tid
uppehålla tjensten och att under denna tid förrätta inspektion vid
alla i gång varande mejerier, öfver hvilken inspektion redogörelse
redan finnes införd i fjolårets tryckta handlingar.

Den 26 mars beslöt förvaltningsutskottet att till länsmejerist
antaga ~landtbruksinspektoren vid Robertsfors Edvin Westerlund
med skyldighet att den 1;a derpå följande maj inträda i tjenstgö—
ring inom länet. 3 >

Ofver den tjenstgoring han efter denna tid utöfvat redogöres
närmare .uti hans härefter fogade årsberättelse. :

Han har äfven med forvaltningsutskottets medgifvande och
med resebidrag af sällskapets medel besökt Svenska mejerikonsu—
lentföreningens sommarsammankomst i Atvidaberg.

I tjensteärenden har han under 112 rese— och förrättningsdagar
forutom ångbåts— och jernvägsresor färdats efter skjuts 151,s nymil.

Mejeriundervisningen.

De med statsmedel understödda första årets mejeristationer
i Mångbyn och Bäck samt andra års stationen i Gammelbyn hafva .
under året varit i gång med 2 elever vid hvardera af de två först—
— nämnda och 4 vid den sistnämnda. Dessa 4 blefvo den 22 sistl
oktober med mycket goda vitsord utexaminerade och erhöllo alla
förmånliga anställningar vid mejerier inom länet. h

I dessas ställe öfverflyttades den 24:de oktober till Gammel—
byn första års eleverna från Mångbyn och Bäck, der nya då in—
togos. $

Gammelbyns mejeristation har under året inspekterats af stats—
agronomen (+. Liljhagen.

e