OCR Output

5 994 28 0

af de premierade ungdjuren voro fallna efter mödrar, som år 1895
prisbelönades.

Samtlige inom länet befintlige stamtjurar uppgå nu till 27:st.

Frisedlarne synas år ifrån år komma till allt större använd—
ning. T år sålunda —154 st. inlösta emot 111 föregående år.
Af betäckningsintygen hafva deremot endast 10 st. under året blif—
vit anmälda till inlösen.

Vid årets premieringsmöten blefvo 20 handjur och 195 hon— —
djur premierade, hvarjemte i stambok intogos 8 handjur och 10
hondjur. Af premier utdelades 37 andra och 100 tredje samt 78
extra pris. Kontanta värdet af utdelade pris uppgick till 1,018 kr.
Dessutom utdelades 39 st. bronsmedaljer och 425 frisedlar.

Kostnaden for hela premieringen under året uppgick till 4,104
kronor 84 öre, hvari förutom ofvannämnda kontanta premier ingår |
resekostnader, medaljer, inlosen af frisedlar, ersättning för under— |
håll af stamtjurar m. m. P

Statsbidraget för året har uppgått till 1,500 kr.
Nétboskapspremieringsfondens besparade tillgångar uppgingo
vid årsskiftet till 15,200 kr. 92 dre.

Mejerihandteringen och kreatursskötseln.

Enligt länsmejeristens afgifna årsberättelse inhemtas att in—
' tresset för mejerihandteringen, söni senaste åren till följd af tryckta
ostpris varit i aftagande, åter börjat blifva större, en naturlig följd
af sommarens enastående höga ostpris. 3

Detta intresse har dock hufvudsakligast gifvit sig tillkänna vid
de i gång varande mejerierna, som i allmänhet börjat tidigare och
med större anslutning. —

Norrlångträsk och Öfverklintens mejerier, hvilka några år va—
rit nedlagda, äro dock de enda af äldre nedlagda mejerier, som
hittills återupptagit rörelsen. ;

Att ej flere återupptagit sin verksamhet beror nog till stor del
derpa att handseparatorerna numera så allmänt kommit i bruk.
Inom en .del äldre mejeriområden förefinnes dock benägenhet för
rörelsens återupptagande nästkommande höst, ty flerestädes inses
och erkännes fordelen af ostberedning, åtminstone under sådana
konjunkturer som de nu rådande.

Om större enhet och fastare sammanslutning mellan mejerierna
kunde åstadkommas i fråga om försäljningen och om hvarje meje—
ristyrelse ville anse såsom en hederssak att ej i marknaden ut—
— släppa annat än fullt lagrad och mogen ost skulle risken för pris—
fall och förluster blifva mycket mindre.

Under år 1898 hafva 28 mejerier varit i gång, vid hvilka för— /
arbetats 2,774,378 liter mjölk, hvilken efter ett medelpris af 10 öre pr
liter inbragt mejeriidkarne inom länet en inkomst af 277,431—kro—
nor — eller 59,007 kronor mer in 1897. 8

m