OCR Output

x —/ 23 —

och dels vid chefsbostället Böle. . Han har under året varit använd
Etill 11 ston. $

Halfblodshingsten *Red Robin*, som af sällskapet inköptes så—

unghingst på samma gång som "Le Marechal" och nu eges af
_ konsul Häggbom i Skellefteå har äfven utvecklats till ett vackert
— afvelsdjur.
i Den afkomma, som är fallen efter dessa hingstar, visar fina och
vackra former och bör, såsom afsedt var, blifva ett särdeles lämp—
ligt materiel för remontering. Det är beklagligt att ej flere, som
_ uppföda hästar för försäljning, använda dessa hingstar, då tillfälle
inom ett eller annat år kommer att erbjudas att gynnsamt försälja
til Norrlands dragonregemente, som då årligen torde behöfva
_ uppköpa ett ganska stort antal hästar. 2

c) Ätgärder för nötkreatursafveln och
mejerihandteringen.

Nötboskapspremieringen.

Den med statsmedel understödda nötboskapspremieringen har
under året för andra gången hållits inomandra underdistriktets 12 pre—
mieringsområden, omfattande Bygdeå, Säfvar, Wännäs, Degerfors,
Lycksele, Sorsele, Stensele och Tärna socknar, dervid till täflan
voro anmälda 294 djur.

— Ar 1895, då premieringén första gången framgick inom detta
underdistrikt, uppgingo de utställda djurens antal till 661.

Af tjurar öfver 3!/, år uppvisades inga då, men deremot fem
innevarande år, hvaribland 4 st. stamtjurar. — Antalet öfriga utställda
_ djur var denna gång betydligt mindre än förra gången. Hufyud—
orsaken dertill torde ligga deri att urvalet af de uppvisade djuren
— denna gång blifvit gjordt med mera omsorg än den första, då mån—
— gen ledde fram till utställningsplatsen, allt hvad han hade i sin
ladugård under förhoppning att väl något djur skulle befinnas
prisgildt. f

Bestimmelsen att endast djur af ren fjellras få premieras ha
_ nog äfven bidragit till det minskade antalet, då denna ras fore—

kommer ganska —sparsamt i förhållande till hufvudkreatursstocken
inom länet hvilken uppstått genom korsning med flere olika under
_ olika tider till länet införda främmande raser såsom Herregårds—
rasen, Holländska, Algauer— och Ayrshireraserna samt boskap från
Finland. 3

Xfven i år hafva de unga djuren visat tydliga spår till— for—
ädling ä sådana ställen, der stamtjur varit stationerad och anlitad.
Särskildt inom Stensele och Tärna, der att döma efter antalet ut—
ställda djur intresset för premieringen synes större än å åtskilliga
_andra stillen, hafva de flesta stamboksdjuren påträffats och många

X #
P & k