OCR Output

e + Tt ie Sb in R eee — ffa tk vee 290 oe k P 12 m en uy
-)1 / *F 2
4

bruksskolorna i riket. Liararepersonalen har utgjorts af forestan—
daren såsom iI:ste lärare, agronom Flemström såsom andre lärare,
länsträdgårdsmästare Landsberg såsom lärare i teoretisk trädgårds—
och trädgårdsmästaren Wretman i praktisk trädgårdssköt—
_sel samt riattaren Hedberg i de praktiska jordbruksarbetena.

i Den 22 oktober förrättades examen i nirvaro af skolans sty—
relse. Af de utexaminerade lärlingarne erhöllo fyra förmånliga
de två öfriga gingo till af dem sjelfva antaget arbete.

I de afgångnas ställe äro fem lärlingar antagna. _Af dessa har
en lemnats tillåtelse att afflytta från skolan.

$ Det mekaniska jor dbruket har under det gångna året ej un—
dergått någon väsentlig förändring. Cirkulationsbruket har som
tillförene varit S—årigt O(h växtföljden: träda, råg, 4—&rig vall, hafre
Foch . korn.

i Vårbruket påbörjades den 20:de maj och afslutades den 18:de
_juni samt fortgick under temmeligen gynnsamma förhållanden.

å Kr eatursbesattnmoen har uthorts af $ hiistar, 2 unghästar, 30
1 tjur, 5 ungnot, 7 svim, 5 får samt ett mindre antal hons.

\[jtjlkdfkasmingen har varit tillfredsställande och hälsotillstån—
det godt.

På grund af egendomens frostlända läge kunna va,xtodhn"sfm¬
sök med utsikt till framgång ej här företagas. Sådana hafva sistl.
sommar i stället företagits i arrendeg on*den Bole med ärter och haf—
re, erhållna från Kongl. landtbluksstnelsen

Resultatet blef hvad ärterna betmfial dåligt, enär dessa i an—
seende till sommarens ogynsamma vadellek ej hunno mogna. 2
— Hafren deremot, en sorts vipphafre benämnd Vilmorins de Mes—

day, visade sig vara af en hiirdig och tidig sort, som mognade langt
framför den inhemska.

Ytterligare odlingsforsok och i större skala skall med densam—
ma nästkommande år verkställas. resultatet då lika tillfreds—
ställande kommer odlingen af denna hafre att årligen utsträckas i
~storre och storre skala for att sedan i mindre poster afyttrås till
utsäde inom länet.

På detta sätt skulle då i en framtid ett för länet stort behof
blifva tillfredsställt, nämligen erbhållandet af en hafresort, som år—
ligen lemnade säkra, mogna skördar.

Kemiska stationen.

i Enligt forestandarens afgifna årsredogörelse hafva 220 olika
— undersökningar der blifvit utförda, deraf 125 arsenikundersoknin—
gar på tapeter, tyg, garn m. m. Ofriga undersokningar hafva om—
fattat dricksvatten, vin, öl, ost, kraftfoder, mineral, gödningsämnen,
utsädeshafre, gräsfrö, tekniskt preparat och fotogén.

De resultat, som dervid Vunnits, hafva delvis redan blifvit i
länets tidningar ofienthgg)mda och i öfrigt redogöres derför närma—
re. i foreståndmens ofvannämnda årsredogörelse.

/
&