OCR Output

k

s RS d Ja 3v# fa
+ k * e n Sx 1=2 Tx
s k S Sv f i 2 /

_ G,

Statens landtbruksingenior S. Kempff
har hela året varit flitigt anlitad inom länet för uppgörande af pla—
ner ock kostnadsförslag för myrutdikningar och sjösänkningar samt
värderingar enligt gällande vattenlag. —

.Afven under år 1898 har Westerbottens län kommit främst i

afseende å beviljade statsbidrag, i det att 89,900 kronor blifvit be
viljade för utdikning af frostförande mark å 26 olika ställen.

Länsagronomen Axel Bosin

_borjade sina forrattningar för året den 14:de mars med hållande /

af foredrag inom Bjurholms, Ortriisks, Lycksele och Degerfors sock—
nar dervid sådana föredrag höllos inom 20 byar.
Forsta förrättningen for året på bar mark egde rum den 26

maj och den sista den 21 november. Forriattningsstiillenas antal |

uppgifvas till 54 och om beskaffenheten af förrättningarne redogö—
res uti hans härefter fogade årsredogörelse.

Sammanlagda antalet rese— och forriittningsdagar uppgår för
året till 140. —

Å tjenstens vägnar har han under året färdats med landsvägs—
skjuts 141,, nymil samt med hjelp af bärare och roddare 37,, ny—
mil och dessutom som ledamot at länet nötboskapspremierings
nämnd 85,, mil efter skjuts och 31,, mil båtleues, eller tillsammans
295,, mil, Acskilliga resor på jernväg och ångbåt häri ej inhegripna.

Länsagronomen har under sommaren på förvaltningsutskottets
förordnande, efter slutad premieringsresa, dels under 14 dagars tid
qvarstannat inom Tärna socken för att sätta sig in i denna aflägs—
na bygds säregna jordbruksförhållanden samt efter omständigheter—
na verka för jordbrukets och öfriga dithörande näringars höjande,
dels ock besökt handelsplatsen Mo i Norge för att inhemta upp—
gifter rörande de fordringar som i Norge ställas & smör och and—
ra produkter, som dit införas ifrån Tärna. Ofver denna vistelse i
Tärna har länsagronomen i slutet af sin årsredogörelse afgifvit en
intressant och upplysande redogörelse hvaraf framgir att Tarna
med dess storartade natur eger rika möjligheter till utveckling.

Dikningsformannen Joh. Andersson
har på grund af inkomna rcqvisitioner under sommaren varit be—
ordrad till tjänstgöring inom Asele, Wilhelmina, Lycksele, Stensele
och Löfångers socknar under 89 förrättningsdagar, dervid han för—
utom ångbåts— och järnvägsresor tillryggalagt en viigstricka af 125,,
mil. Till folje af den 17:de oktober intriffade starkt snofall, miste
inom Löfånger pågående arbete afbrytas.

Yttertafle landtbruksskola.

Undervisningen vid denna skola har fortgått i öfverensstäm—
melse med Kongl. Maj:ts fastställda reglemente för de lägre landt—

ivn niina nnn niina