OCR Output

— 19

F Enligt Statiska Centralbyråns sammandrag af kronolänsmän—
rapporter öfver ' 1898 års skörd framgår:

att potatisens beskaffenhet i allmänhet varit mindre god och
_ rötskadad;

© att skörden af öfriga rotfrukter varit nära medlmåttig;

att skörden af lin och hampa varit fullt medelmattig;

att höskörden från odlad jord varit nära göd och från natur—
| lig äng fullt medelmattig; l

k att halmafkastningen varit riklig;

att blifvit mycket otillräcklig;

att fodertillgången blifvit fullt tillräcklig och

att bergningsvädret varit ogynnsamt.

B. Atgärder för befrämjande af jordbruk
och boskapsskötsel.

a) Atgiirder för jordbruket i allmänhet.

Ehuru årets mindre goda skörd och de ovanligt uppdrifna ar—
betsprisen samt den tilltagande bristen å för jordbruket tillgängli—
ga arbetskrafter ej verkat uppmuntrande för länets jordbruksid—
kande befoikning, är det dock glädjande att konstatera, att jord— —
bruket går jemnt och säkert framåt och att den befolkning, som
sedan gammalt varit van att anse jordbruket såsom en osäker och
otillräcklig inkomstkälla, mer och mer kommer till insikt om att
den fäderneärfda torfvan väl återgäldar det arbete och de kostna—
der, som derå nedläggas och detta i större och större grad i sam—
ma mån, som ett intensivare och med klok beräkning ordnadt jord—
' — bruk införes. $
I den mån länets jordbrukare få klart för sig att det icke är
— det stora skattetalet på deras hemman eller detstora antalet svält—
födda kreatur i deras ladugårdar utan antalet liter mjölk, som dag—
ligen lemnas till mejeriet, som skall utgöra gradmätaren på deras
värde såsom jordbrukare, vaknar äfven intresset och hågen för jord—
bruket och ladugårdsskötseln och att detta intresse och denna håg
redan ej är ringa, derom vittna alla våra stora myrutdikningar och .
sjösänkningar, som de sista åren blifvit utförda och hvartill Rege—
ring och Riksdag så välvilligt lemnat rikliga bidrag.

Den stigande importen och användningen af konstgjorda göd—
ningsämnen, den betydligt ökade grönfoderodlingen, det allmänna
bruket af arbetsbesparande tidsenligaste och bästa maskiner och
redskap, allt visar ett jemnt och säkert framåtskridande till obe—
roende och välstånd. | i —

å /
iofe 2