OCR Output

SK X RR

3 Ee
/*“4’,‘{:33” KT\;IR‘@,¬

102 24 R kr Npa i ä fr Se ei5 K SE ela
20018 —

__ Juni månad inträdde med fortsatt regn och stigande vattentill—
gång i elfvar och vattendrag, hvilka Atminstone i Ume elf vid
slutet af andra veckan uppnådde en oroväckande myckenhet, som
först vid midsommartiden så småningom började falla. Såsom regn—
dagar under: manaden äro antecknade den—1:a, 2:a; 11,12, 23, 25,
27:de o. 29:de. Medeltemperaturen under månaden har varit på morg—
narne —|— 7°, vid middagstid —+— 16,,° och qvallstid 4+ 9,,°.

Juli manad hade äfven att bjuda på regn ungefär hvarannan

dag. Medeltemperaturen har varit morgon + 9°, middag —+ 18,,°

och— qväll 12,,0.

Augustt ingick och fortsatte med ungefär samma ojemna och i
fuktica väderlek som varit rådande under juli månad. Medeltem——

pemturen var morgon 4+ 8%, middag + 17*% och qväll 4 11%; så—
lunda i allmänhet foga gynnsam for—den mognande af regn i all—
mänhet nedslagna glodan

September.. Afven under denna minad var nederborden gan—

ska ' ymnig till skada for såväl säden som rotfruktsgrödan. Tem—
peraturen var jemnlåg, dock visade sig ej åtminstone i kustlandet
någon frost förrän den 9:de september, då termométern sjönk ett
par grader ‘under 0.

Oktober visade redan från början ett hostlikt skaplyhne, som re— |
dan vid midten af månaden öfvergick till full vinter med snö och |

ända till — 18% köld, som dock snart åter gaf vika för en blidare

_ väderlek; som fortfor en hel månad.

November hade sålunda karaktären af en höstmånad
med: oafbruten sjöfart intill den 24:de, di en stringare viderlek
inträdde med snö och isbelagda vattendrag.

December, som ingick med snö och stigande köld, öfvergick
mer och mer till en riktig nordisk vintermånad med tätt på hvar—
andra kommande mindre snöfall och gånska sträng kold som dock
vid ]ultlden gaf vika for en mildare vadexlek

Arsvixten.> Rorande denna har Konungens Befallningshafvan—
de till Kongl. Statistiska Centralbyran aflåtit följande omdöme:

att höstsäden, som uteslutande består af råg, lemnat en i all—
mänhet mindre mogen, men välbergad skörd;

att kornet, ortens hufvudsäde, gifvit en mindre god, af frost
och på sina ställen jämväl af rost skadad skörd;

att jämväl potatisskörden blifvit mindre god, flerestädes t111
foljd af det myckna regnandet skadad af röta;

att hoskorden fran odlad ]01d blifvit öfver medelmåttan och å
naturliga ängar medelmåtlig och i allmänhet ' väl 1nhe1gad samt

att halmafkastmngen varit riklig. .
Med hänsyn till hvilka förhållanden Konungens Befallningshaf—

vande funnit sig böra uttala det 'allmänna omdöme om skörden i
länet, att densamma blifvit beträffande spannmål och potatis 4#—

— der medelmmåttan samt beträftande foder fullt medelmdtlig.