OCR Output

r 1Ö 2

Ledamöter: Inspektor . A. Wikberg och Hem—
mansegaren E. Hallin.

+ Vilhelmina socken: Ordférande: f. Kronolinsman P. A. Hellgrén.
Ledamöter: v. Pastor L. Dahlstedt och Hand—
landen P. A. Grönland. —

7 Ö('träsk söc*km: Ordförande: Kyrkoherden A. F. Westerlund.
Ledamöter: Handlandena O. A. Ohrman
och S. L. Renman.

i Tärna socken: Ordförande: Kronolinsman K. J. Lundberg.
Ledamöter: Hemmansegaren Erik Eriksson
i Laisholm och Skolläraren O. P. Pettersson.

i Umeå stad: Ordförande: Handlanden C. Edv. Lundmark.
Ledamöter: Rådman J. Ullberg och v. Kon—
sul E. Unander—Scharin.

i Skellefteå stad: — Ordförande: v. Konsul Helmer Häggbom.,
k Ledamöter: Handlandena Jonas Sidenmark
och C. L. Sjöström.

_ _ § 21. ~Att inom 14 dagar härefter justera detta protokoll— ut: :i
_sagos Pastor Knut Hallberg, Sakföraren A .H. Kollberg :‘och —Kom—
missionslandtmätaren S. F. Norberg. i

v ——> Åt och dag som ofvan.

'In fidem
E. 0. Mangberg.
Justeradt:

Knut Hallberg. Sam. Fred. Norberg.
: A. H. Kollberg.

usmm e