OCR Output

— 14

§ 18. ”Till skattmästare hos sällskapet återvaldes för en tid af
3 år Länsnotarien, vice Häradshöfding Fr. Bergenholtz.

$ 19. Till revisorer att granska sillskapets rakenskaper för
innevarande år återvaldes Landskamereraren 0. Åkerrén och Stads—
kassören G. Löf med Kamrer A. G. Elfstadius såsom ersättningsman.

§ 20. Till ordférande och ledamöter i Sällskapets filialafdel—
ningar för åren 1899 och 1900 valdes: —

i Nordmaling: Ordförande: f. Telegrafkommissarien och Ridd.
J: O. Nordin. i
Ledamöter: Disponenten och Ridd. G. Thorsen /
och Forvaltaren och Ridd. N. J. Löfroth.

i Bjurholm: Ordförande: Kronolänsman K. Öhrman.
Ledamöter: Kommunalordföranden J. Jonsson
och Inspektor J. Schmidt.

i Umed socken: Ordförande: J. Broman.
Ledamöter:— Inspektor P. Nordström i Vester—
hiske och Skiftesgodeman P. Sandström i Teg.

i Wännäs socken: Ordförande: Kronolänsman J. A. Läth.
— Ledamöter: Nämndeman C. P. Hansson i
. Wännäs och Hemmansegaren Joh. Daniels—
son i Brån.

i Degerfors socken: Ordförande: Verksegaren A. Astrom.

Ledamöter: Kronolinsman A. Agren och
Inspektor—P. Carlsson.

s i Säfvar socken: Ordftörande: Konsul E. Forssell.
P i Ledamöter: Kyrkoherden J. Lofwenmark
och Skiftesgodeman J. Brändström.

i Bygdeå socken: Ordforande: Forvaltaren J. O Nordstedt.
Ledamioter: Kronolinsman L. Wahlberg och
Handlanden C. Wall.

i Nysätra socken: Ordtorande: Handlanden C. Lancén.
; Ledamöter: Inspektor Axel Leander & Sten—
: 7 fors och Postmästaren I. P. Rundqvist i

Ånäset.

i Löfångers socken: Ordförande: Regementspastor A. J. Rothén;
: Ledamöter: Handlanden — H. Bexelius och
Kronolänsman M. Norén $

i Burträsk socken: Ordférande: Kronolänsman N. H. F. Hall— _
P gren. .