OCR Output

48 —2 >>

— i Wilhelmina socken: Hemmansegaren och Handlanden Lars
Backsell i Wilhelmina, Hemmansegarne H. E. Eriksson i Hacksjö
och N. Gavelin i Löfliden, Hemmansegaren och Faktorn E. A. Eriks—
son i Råsele, Hemmansegaren A. E. Enocksson i Hem—
mansegaren och Faktorn Erik Fahlén i Malgovik. Hemmansegarne
P. E. Hillqvist och J. E. Ingelsson i Djupdal, D. Ivarsson i Dala—
sj6 och A. Ivarsson i Stensele, Hemmansegaren och Handlanden
A. A. Johansson i Nyluspen, Hemmansegaren och Maskinisten E.
A. Lundberg i Wilhelmina, Hemmansegaren och Handlanden J. A.
Markusson i Råsele, Hemmansegarne Daniel Mannelqvist i Latik—
berg, Jonas Olof Mellström i Arensjö och Henrik Olofsson i Sten—
sele, Hemmansegarne och Handlanderna A. Persson i Wilhelmina, S.
Selin i Idvattnet och Kr. Sehlström i Bäsksele, Hemmansegaren
och Skolläraren E. P. Sundqvist i Skansholm, Hemmansegaren J.
D. Salomönsson i Bäsksele, Hemmansegarne och Handlanderna Hans
Sjödin i Wilhelmina och A. Wahlberg i Tresund, Nämndeman Ivar
Ålexis Westin i Siksjö, Hemmansegarne E. Wikstrom i Malgovik,
Åkerberg i Nästansjö och J. K: Ostergren i Dalasjo, Hemmans—
egaren och Handlanden J. A. Oberg i Wilhelmina.

i Örträsk socken: Handlanden J. W. Persson i Örträsk, Kas—
sören Hj. Lindgren, Folkskolläraren G. A. Lundkvist och Byggmä.—

staren Olof Sjögren i Örträsk, Faktor 0. B:; Ohman i Skarda och
Nämndeman C. O. Lindström i Långsele.

_i Tärna socken. Hemmansegarne And. Gust. Stenmark i Granås
och And. Ferd. Bodén i Björkfors.

i Umeå stad: Apotekaren Bernh. Tunell, Lektorn, Fil. D:v H.
D. Arfvidsson, Doktor H. Rodén, Handlanden Dan. Fjellström, For—
ste Landtmätaren H. J. Norrman, Handlanden Alfr. Andersson, Han—
delsbokhållarne Anders Pettersson och Arvid Lundmark, Handlan—
den J. G. Noring, Gårdsegaren G. A. Jakobsson, Byggmästaren Carl
Carlsson, e. o. Hofrättsnotarien Arv. Lindberg, Radmannen, v. Hä—
radshöfd. Gust. Ährling, Urfabrikörerne N. M. Wiklund och O. Lind—
berg, Guldsmederna J. Hanson och E. H. Yttergren, Garfverifa—
brikören J. Johansson, Öfverstelöjtnanten m. in. J. O. N. Aspgren,
Stationsinspektoren P. B. S. Söderlund, Underlojtnanterne (i. Net—
telbladt—Hollsten och Axel Waldenström, Landtmäteriauskultanterna
K. Widmark, G. A. Snellman, A. Nordlander och A Skarin, Bank—
— tjenstemannen Sem Johansson—Grafström, vice Komniissionslandt—
— mätaren Tycko Bergman. * %

i Skellefteå stad: Handlanden Jonas Sidenmark och Länsträd—
gårdsmästaren Emil Söderling. F

$ 16. I tur att ur förvaltningsutskottet afgå voro Häradsskrif—
varen m. m. 0. —Th. Bergstrom och Kronolänsman Joh. Broman;
_ hvilka båda blefvo för ytterligare 3 år återvalda.
i ~§ 17. Utskottssuppleanter under förra året voro Skiftesgode—
maånnen P. Sandstrom i Teg och Kommissionslandtmätaren F. O.
Sjostrom, hvilka bada återvaldes. §