OCR Output

S i 2 0 —
Filip Carlberg i Rundvik, Hemmansegarne E. Holmgren och L.
Hörnsten i Lögdeå, O. A. Larsson i Sunnansj6, J. Lundgren i Gris—
myre, L. 0. Lundstrom, A. Berglund och Abr. Lögdin i Mo, Fak—

torerne J. M. Vigren i Rundvik och J. Ersson i Holmfors samt Rit—
taren C. Lundqvist i Holmfors och Inspektor G. Sundqvist vid Mo

ångsåg. ;
i Umed socken: Fabrikörerna A. Sandstrom, J. Johansson och

— K. J. Odmark i Öbacka, Skräddaren J. Bäckman iÖbacka, Under— |

läraren Ivar Lagerqvist i Yttertafle, Underlojtnanterne W. Helle:

berg och G. Schöning, Handlanden Fr. Fredriksson i Ohn, Hem—
mansegarne Em. Fredriksson, Anders Hedman, Johan Hedman och

B. O. Jonsson i Ohn, Handlandena Joh. Dahlén, Walfr. Andersson
och Oskar Bostrom i Teg, Hemmansegarne Aug. Andersson och N.
A. Enberg i Teg, Skiftesgodemännen And. Holmgren i Innertafie,
J. A. Holmgren i och C. Eriksson Sandstrom i Brattby,
Hemmansegaren C. Granberg i Ansmark, Stationsmästaren C. L.
Larsson i Brännland, Nämndeman Per Johansson i Norrfors, f. Nämn—
deman J. Johansson samt Hemmansegarne A. Hansson och P. Olofs—
son i Norrfors, Hemmansegarne E. Johansson och Erik Eriksson
samt Gästgifvaren J. Hansson i Sörmjöle, Förvaltaren O. Schiissler
i Obbola, Hemmansegarne Karl andersson och E. Svensson i Hös—
sjö samt A. W. Forsman i Grisbacka, Mjölnarne B. A. Sundström
. i Grisbacka. och E. Berglund. i Stöcke, Hemmansegaren J. 0. Ström
i Westerhiske, Förvaltaren C. G. Westerberg i Sandvik, Kassören R.
— H, Facks i Holmsund, Skogsvaktaren G. Hedman i Hörnefors, Hem—
mansegaren E. Bergström, Hörneå, Hemmansegaren och Kolportö—
ren J. Sandberg i Klabböle, Hemmansegarne E. Sandgren och G.
Lundström i Klabböle, Hemmansegaren och Kolportören J. Palm—
gren i Bjenberg, Hemmansegarne Jon Jonsson i Bjensjö och Erik
Andersson i Obbola, Målaren Olof Sandberg i Böle, Hemmansegar—
ne E. A. Sandstrom i Bole och Nils Jonsson i Degernis.

i Wännäs socken: Postmistaren Gusten Boström, Byggmästaren
J. Lindberg, Handelsföreståndaren C. Lindgren, Hemmansegarne S,
Forssén och 0. Bäcklund, alla i Wännäs.

i Säfvar socken: Faktorerna 0. Holmgren i Skeppsvik, J. Jo—
hansson och J. Forsmark i Säfvar samt Söderström och A. Sandstrom
i Botsmark, Hemmansegarne A. Holmgren i Säfvar, A. Åström i
Åträsk, J, A. Sandström och 0. M. Karlsson i Botsmark, Handlan—
dena A. Sandstrom i Botsmark, J. Edv. Rönnlund i Grafmark och
J. A. Fällman i Bullmark, Hemmansegarne L. Fällman i Tålsmark,
C. J. Wincent i Täfteå, H. G. Marklund i Ostnäs, E. Eklund i Graf—
mark, K. G. Granberg i Säfvar och J. Jakobsson i Tväråmark.

i Bygded socken: Pastor J. A. Klum och Rättaren J. Samuels—
son vid Robertsfors samt Handlanden J. A. Högström i Sikeå.

i Nysätra socken: Rättaren Andersson vid Stenförs.