OCR Output

A

Z2 8 — k
Öfverfördt _ 35,750: —

Pension till f. länsmejerskan J. C. Pihlström ............ 800: +
Understöd för en gång åt afl. länsmejeristen J. Cowan—

~Nybergs .. . .. .. .. . .......... 500: ——
Oförutsedda utgifter.. . — .. . .. ...... .. . __ .. .. 3,020: 38
Behållning att afsättas till besparingsfonden ............ 10,000: —

S:ma Kronor _ 49,570: 38

$ 14. Vidtogo öfverläggningarne öfver de till diskussion upp—
ställda frågorna i följande ordning:

Första frågan: Hvilka erfarenheter hafva på senare tid blifvit
gjorda beträffande tillvaratagandet af
kreatursgödseln?

besvarades af länsagronomen 3osi#, hvilken framhöllsåsom efter—
följansvärd den omtanke, hvilken lades i dagen af de s. k. husmännen
i Danmark. Med husmän betecknar man der egare till mindre
jordområden af 15 å 16 tunnland, hvilka genom att omsorgsfullt
tillgodogöra sig befintliga gödseltillgångar lyckats försätta sin jord
i synnerligen bördigt skick.

Man begagnar sig der i allmänhet af muradé gödselstäder i

hvilka kreaturens gödsel uppblandas med hvarjehanda affall, hvar—

igenom den skyddas mot förlust af för växterna värdefulla närings—
ämnen. f 225

Vid mosskulturföreningens experimentalfält begagnar man sig
med framgång af torfströ och hvitmossa för den flytande spillnin—
gens tillvaratagande äfvensom inblandning af fosfater och kalisal—
ter. —

Af vigt vore, att golfven i godselrummen voro så vidt sig gö—
ra låter vattentäta och försedda med brunn för godselvattnets upp—
samlande, ty sasom gödselstäderna nu i allmänhet äro inrättade
går största delen af den flytande gödseln förlorad. Sådana anord—
ningar, som voro af nöden för gödselstådens ändamålsenliga inrät—
tande, medförde visserligen kostnader, men dessa betalade sig snart.

_Redan i ladugården bortgår hälften af det värdefulla qväfvet
om ej detta genom eti rikligt inblandande af ströämnen tillvarata—
ges. I gödselstaden skadas gödseln genom för stort lufttillträde,
men detta kan förekommas genom att gödseln alltid hålles väl till—
trampad och en liten inblandning af kainit och supertosfat eger
förmågan att kemiskt binda gödseln och leda jäsningen i rätt rikt—
ning.

Våra landtmiin skulle genom ett sorgfälligare tillvaratagande

#

af det naturliga gödselförrådet kunna bespara en del af de medel, —

hvilka nu utgifvas vid inköp af konstgjorda gödningsämnen.

8 Då ingen vidare yttrade sig, förklarades det sagda utgöra svar 17
på frågan. ' % — H

3

i
i