OCR Output

ox2
Öfverfördt 850: —
Kostnader för agrikulturkemiska under—

ä sökningar:
P jon till forestandaren ...,.............. iess
— för särskilda undersökningar .................. 125: —
Kostnader för fiskodlingsanstalten vid
$ Piparböle:
on till föreståndaren ...................... So 250: —
» _ tillsyningsmannen 100: —
omkostnader i öfrigt......... F e foea ea ikå 400: —
Fiskodlingsanstalten i Sillskatan ...............++++++>++++++>+>
Kontrollering af insaltad strömming ..... ......+>+++++++++>
Undervisning i slagt....................... >> +i i ivvi v ire e

Inköp af skrifter fr v rev rei eea fkaa
Kostnader for husslöjdens befrämjande:

till centralslGjdskolan —..........:.. s a f de 2,000: — '
» kringresande slöjdläraren,
100 —2 ise d issi a at 1,000: —

respengar 200:— —
till slöjdskolor i kommunerna (for gossar) 3,500: —
:. . dito —(for flickor) 500: —
Premier för hästafvelns uppmuntrande ... 700: —
Omkostnader för hästpremieringsmöte ...... 200: —
Hingstunderhåll förutom inflytande språngafgifter ......

Bidrag till nötboskapspremieringen ....................+++++>»
Omkostnader for landtbrukstidskrift
y , tryck och annonser. .; .................. ..

x postforsandelser fo f ee A Ce re (

Bldrag till omkostnader för länets deltagande i landt—
bruksmötet i Gefle år 1901 — ..
Bidrag till omkostnader för landtbruksmöte och indu—
strlutställmng inom länet år 1900 .. ............,... =.

Aflönin gar :
till sekreteraren, lön .......... 900: —

rese— och trak—

tamentsersätt—
ning efter3:dje s
k1. — forslagsvis — 100; — 1,000: —
personligt —lönetillägg . — —
skattmastaren ................................. 300: —
/ , vaktmästaren ......... .ce( ce kc dn e +s 19y —>

7,200: —

900: —
500: — —
2,500:———
920 —
1,000: ——
400. «——

1,000; ——
3,000; . ——

1,5715: —

Öfverföres

35,150: —