OCR Output

fn $*2
Ofverfordt 25,100:; —_—10,180:; 38
Landstmgets anslag till husslöjdens befräm—
jaände — ...... .. Sd 3,000: —
> % , löneförbättring _ it
3 slöjdläraren — Th.
BKkIOf 200: ——
% > » lön åt länsagrono—
; 3,000: —
7 y — 7 lion. åt länsmejeri—
sten. ;. 3,000: —
h 7 ,, lön åt 2:ne länsträd—
gårdsmästare...... 2;000: —
$ 5 , personligt lonetil— f
lägg åt länsträd—
gårdsmästaren
Jandsberg ......... 500: —
Landstingets anslag till mejerihandterin— 3
gens befrämjande (ränta å s. k. nä—

Fingsfonden];;.; .. .. .. .. 350: —
Tredje femtedelen af köpeskillingen för

kingsten Red Robin .. .. . . — .. : — — 240: —
Häntemedel.... .. .... . .. ...... .. . 1,200: —
Ledamotsafgifter .. .. . . .... — .: — . .. .. 8300: — — 39,390: —

S:ma Kronor -49,570: 38

Utgifter:
Föör— jordbrukestatistiken _... .. . .. .. .. . ....... . ce 600: ——
Kostnader for länsmejeristen, lön ............ 3,000:
respengar ... 1,250: — 4,200! +2
* » Jänsagronomen, lön .. .. .... .. 3,000: —
respengar .. 1,250: — 4,250: —
7 , tvenne länstradgårdsmästa¬
re, lon å 1,000 kronor till _
. hvardera 2,000: —
7 Personligt tillägg 'till C. H.
... .. ;. ....... .. 500: —
$ , respengar a 500 kr. till hvar—
o defå . ; 04 .Li Ai el an s 1,000: — 3,500: — —
3 » ~dikningsforman, lon ......... 000: —
respengar <2500;— > ~1,006— ——
Yttertafle — landtbruksskola i
lön åt T larhngar 700; —
9 ä å 50 kr .. ..........i .. £50: — — — 850 ——

Ofverfores s50.—_ 14450 — —