OCR Output

y >

att vid Robertsfors bruk tills vidare anordnas en
ladugårdsskötareskola med platser for 4 qvinnliga elever
årligen;
att kurserna, som taga sin början den 24:de Oktober
hvarje år, blifva ett:åriga;
att elev, som under lärotiden står under tjenstehjon—
stadgans bestämmelser, äfven skall vara skyldig biträda
i mejeriet de tider af året då elevens arbete i ladugår—
den mindre tages i anspråk; s
att till hvarje elev lemnas ett understöd af sällska—
pets medel af 70 kronor, som halfarsvis utbetalas med
35 kronor för hvarje gång under förutsättning att elev
sig vid skolan väl skickar; samt
att ersättning för resan till skolan godtgöres elev af
samma medel med skjuts efter en häst, der landsvägs—
skjuts måste användas samt för tredje klass på jernväg
och däcksplats pr ångbåt. s
$ 11. Föredrogs Skellefteå skolråds förfrågen om och under
hvilka vilkor understöd för qvinnliga slöjdskolor kunna från hushåll—
ningssällskapet påräknas och beslöt sällskapet i öfverensstämmelse
med forvaltningsutskottets forslag, att ett bidrag af 20 kronor skall
lemnas till hvarje sådan skola, som anordnas i öfverensstämmelse
med föreskrifterna uti den för dylika skolor utfärdade Kongl, kun—
görelse, som finnes intagen under N:o 36 uti svensk författningssam—
ling för år 1896 och skulle 500 kronor härför nu anvisas.
$ 12. Bifölls skattmästarens framställning att få ur rakenska—
perna afföra 265 kr. 50 öre utgörande oguldna ledamotsafgifter för år
1898 (Bil. L..) ;
$ 13. Härefter föredrogs och godkändes följande inkomst— och
utgiftsstat för sällskapet för år 1899.
Behållning i kassan från år 1898 ............ 12,624: 34
T denna behållning ingå:
Anslaget till afvelsdjursfonden 700: 43
dito , mejerihandterin— |
gens befrämjande _ 1,458: 53
Rest å dito till spridande af
kunskap. om vigten af
jordbruksfastigheters _ bi— es
i enskild ego 285: —— 2,443: 96 '

hvadan den disponibla behållningen från
— föregående Ar utgör .. .. .:.. i K S r i T oea 10,180: 38

Påräknade inkomster för år 1899.

Prännvinsmedel. ........ LR La se ii f k K era prs e ka 24,000: —
Statens anslag till husslöjdens befrämjande 800: —
Statens 'anslag till hästpremiering ............ 300: —

Ofverfores —25,100: — — 10,180: 38

o