OCR Output

r å je

§ 2. Föredrogos Länsagronomens, Länsmejeristens, Länsträd—
gårdsmästarnes, Agrikulturkemistens, Kringresande slöjdundervisa—
rens och Nötboskapspremieringsnämndens årsberättelser samt länets
djurskyddsförenings redogörelse för slaktundervisningen inom lä—
net (bil. B—K), hvilka ej upplästes, då det vigtigaste af deras in—
nehåll blifvit angitvet i den upplästa årsberättelsen och de i sin
helhet komma att intagas i sällskapets tryckta handlingar, hvilka
komma att till hvarje sällskapets medlem utdelas.

$ 3. Föredrogos sällskapets räkenskaper för det förflutna året
afvensom redogörelseräkningar öfver sällskapets fonder, och då
samtliga räkenskaper voro. af vederbörande revisörer utan anmärk—
ning granskade, beviljades derför ansvarsfrihet åt förvaltningsut—
skottet och redogöraren.

§ 4. Forvaltningsutskottets forslag till inkomst— och utglftsstat
för innevarande år föredrogs, men lemnades beroende till dess i
följande $$ förekommande frågor blifvit afgjorda.

§ 5. 1 enlighet med förvaltningsutskottets förslag beslöt säll—
skapet, att något landtbruksmöte icke under året skall hållas. Åt
förvaltningsutskottet uppdrogs; att bestämma tid och plats for säll—
skapets sommarsammankomst.

$ 6. Med anledning af Konungens Befallningshafvandes i skrif—
velse den ö:te sistl. September gjorda forfrågan om det bidrag, som
— under år 1899 beviljats att utgå till pris för hästar inom länets un—
derdistrikt, beslöt sällskapet att dertill anvisa 700 kronor.

§ 7. I enlighet med förvaltningsutskottets tillstyrkan beslöt
sällskapet att till afl. länsmejeristen J. Cowan:Nybergs enka såsom
understöd för en gång utbetala under vakanstiden inbesparad 2
månaders lön 500 kronor.

§ 8. Foredrogs och gillades förvaltningsutskottets förslag att
ett landtbruksmöte i förening med industriutställning år 1900 hål—
les inom länet, såsom en lämplig förberedelse till blifvande landt—
bruksmöte och 1ndust11utstalln1ng i Gefle år 1901,' och godkändes
att 3,000 kronor derfor blifvit i fonslaget till årets 1nkomst och ut—
glftsstat upptagna.

— ,$ 0. Foredrogs och godkandes forvaltningsutskottets forslag
om inforande af premier for dödande af säl vid länets kust och
beslöts att 600 kronor årligen under 3 års tid skulle för ändamå—
let anvisas fran och med år 1900, under förutsättning att lika bi—
drag af länets landsting derför anvisas och att statsbidrag erhålles.
Vidare beslöts att hos Konungens Befallningshafvande anhålla om
motion till nästa års landsting ,att landstinget, under samma förut—
sättning om bidrag från hushållningssällskapets sida, för ifragava—
rande ändamål anvisar 600 kronor årligen under åren 1900, 1901
och 1902. f

$ 10. Då vid sallskapets vintersammankomst förlidet år till
förvaltningsutskottets utredning öfverlemnats frågan om afhjelpan— |
de af bristen å dugliga ladugåu dssköterskor, forearogs och godkän
des nu följande af utskottet atglfna forslag: > .