OCR Output

Protokoll fordt vid Westerbottens läns
Kongl. Hushållningssällskaps vintersamman—
komst i Umeå den 11:te Januari 1899.
Närvarande: Af forvaltningsutskottets med—
lemmar: Ordforanden, Landshiofdingen och Kom—
mendören J. Crusebjorn v. Ordforanden, Of—
versten och .kommendören L. Schoning samt
ledamöterna Direktören m. m. L. Kjellén, Hä—
radsskrifvaren m. m. 0. T. Bergström, Kronoläns—
man J. Broman, Kommissionslandtmätaren H.
R. Linder, Skiftesgodemännen Johan Jonsson
och P. Sandström, Kommissionslandtmätaren F,
O. Sjostrom och skattmästaren, Länsnotarien
F. Bergenholtz.
> Af Hushållningssällskapets medlemmar ha—
de tillstideskommit: Ofversten m. m. E. Wolf—
felt, Ofverstelojtnanten m. m. G. W. Hann—
gren, Majoren m. m. W. Man_x;erstedt., Kapte—
nerne O. Scherdin, O. R. Ohman och Alfr.
Wastfelt, A. Ahlstrand, Rektor Nils
Torpson, Landtbruksingeniören S. Kempff, Läns—
agronomen A. Bosin, Liansmejeristen E. Wester—
lund, Lektor C. N. Pahl, Fil. Doktor P.B. Reg—
nér, Pastor Knut Hallberg, Jägmästaren J. V.
Walhoth Konsul V. Glas, Ingeniörerna J. E.
Linder, 1. : &: Lindahl, w. T. Stein, Sam. Fr.
Norberg, Joh. Hamrin, K. A. Lidblom, H; Huldt,
J. Gezelius, K. Grubbstrom, Frith. Andersson,
S. J. Johansson och M. Bergstedt, SakfGraren
A. H. Kollberg, Handlanden P. Janze, Bygg—
mästaren C. —W. Andersson, Kyrkvärden J.
Pettersson i Grisbacka, f. Riksdagsman J. An—
dersson— i Baggböle, Hemmansegarne N.
Ohman i bohehem, J. Jonsson i Böle och Au—
_ gust Lundberg i Teg samt undertecknad sekre—
+ terare, hvarförutom åtskilliga personer såväl
af sallbkapets medlemmar som utom stående
tillstädeskommit, hvilkas namn & den framlag—
da listan ej blifvit antecknade.
— — $ 1. Sedan Herr Ordföranden helsat de narvarande valkomna,
föredrogs och upplästes af undertecknad sällskapets årsberättelse

(b11 A.)

=