OCR Output

Ang. styrel—
se m. in. för
Stensjöbäc—
kens flott—
ningsföre—
ning.

Ang. styrel—
se m. m. for
Orm sjöbäc—
karnas m. fl.
forening.

Ang, styrel—
se m. ih”föt
Gitsåns m.
fl. bäckars
flottnings—
förenin g.

EAng. styrel—
se m. m. för
Orm sjöns
flottnings—
förenin g.

N:r 200. I styrelsen för Stensjöbäckens flottningsförening hav
till ledamöter utsetts E. V. Rönnholm, Fredr. Sundberg i Asele
och K. V. Mareusson i Vilhelmina. Vidare har utsetts till skiljoman:
Fjärdingsmannen J. A. Westman i Asele. ”Till ortsombud: Kommunal—
nämndsordföranden M. P. Eriksson i Åsele. Till syssloman: Förvaltaren
, V. Rönnholm i Åsele.

N:x 201. —T styvelsen för Ormsjobiackarnas — flottningsforening
har till ledamöter utsetts Hans Wikstrom, A. P. Andersson och Bror
Olsson med Adolf Norén och Anders Vikstrom i Dorotea som suppleanter.
Vidare har utsetts till skiljoman: Landsfiskal B. Nordin i (Do—
rotea. ”Till ortsombud: Olof Lindblom i Avaträsk. Till syssloman: Hans
Wikstrom i Dorotea. Till ledamot i styrelsen har av Länsstyrelsen för—
ordnats jägmästaren W. Fellenius i Dorotea.

N:r 202. I styrelsen for Gitsåns m. fl. bäckars flottningsförening
har till ledåämöter utsetts Hans ‘Wikstrom, "A.: * P: ' Andersson — och
Bror Olsson med Anders Vikstrom och Elving Nordenstedt i Dorotea som
suppleanter. Vidare har utsetts till skiljoman: Landsfiskal B. Nordin
i Dorotea. Till ortsombud: Olof Lindblom i Avaträsk. Till syssloman:
Hans Wikström i Dorotea. Till ledamot i styrelsen har av Länsstyrelsen
förordnats jägmästaren W. Fellenius i Dorotea.

N:r 203. 1 styrelsen för Ormsjöåns flottningsförening har till
Jedamöter utsetts Hans Wikström, D. J. Nordenstedt och Bror Ols—
son med A. P. Andersson och Anders Vikstrom i Dorotea som supplean—
ter. ~Vidare har utsetts till sikiloman: — Landgfiskal B. Nordin i Do—
rotea. Till ortsombud: Olof Lindblomi Avatrask. Till syssloman: Hans
Wikström i Dorotea. Till ledamot i styrelsen har av Lansstyrelsen för—
ordnats jägmästaren W. Fellenius i Dorotea.

Umes i Landskansliet den 31 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

UmeA 1921.~ ”I'ryckerifören. Folket, u. p. a.