OCR Output

N:r 195. T styrelsen för Stafz.(eleéims flottningsforening har (till le— Aug. styrel—
damöter utsetts E. V. Ronnholm i Äsele och K. V. Mareusson i Vilhel— se m. m. i
mina med K. Soderlind som Vidare har utsetts till skiljo— Stafseleåns
man: Fjardingsmannen J. A. Westman i Asele. Till ortsombud: Kom— flottnings—
munainämndsordföranden M. P. Eriksson i Asele. Till syssloman: forening.
Fredrik Sundberg i Åsele. Till ledamot av styrelsen har av Länsstyrel—
sen förordnats jägmästaren Bror Fornell i Asele.

N:r 196. I styrelsen for Kultrans flottningsförening har till leda— Ang. styrel—
möter utsetts inspektorerna E. V. Rönnholm i Asele, Bror Olsson i Do— se m. m. för
rotea och K. V. Mattsson i Asele. Vidare har utsetts till skiljoman: Kultrans
Fjardingsmannen J. A. Westman i Asele. Till ortsombud: Kommunal— flottnings—
nämndsordföranden N. P. Eriksson i Asele. Till syssloman: Forvalta— forening.
ren E. V. Ronnholm i Asele. Til} ledamot i styrelsen har av Läns
styrelsen forordnats jigmistaren Th. Nettelbladt i Asele.

N:x 197. I styrelsen för Kvällåns flottningsförening har till Ang. styrel—
ledamiiter utsetts forvaltaren E. V. Rönnholm i Asele, inspektoren m. an. för
V. Marcusson i Vilhelmina och forvaltaren Fr. Sundberg i Äsele. — Vi— Kvällåns
dare har utsetts till skiljoman: Fjärdingsmannen J. A. Westman i Asele. flottnings—
Till ortsombud:— Kommunalnamndsordféoranden M. P. Eriksson i Åsele, förening.
Till syssloman: Forvaltaren E. V. Ronnholm i Asele. Till ledamot ay
styrelsen har av Länsstyrelsen förordnats jägmästaren Bror Fornell i
Äsele,

Nur 198. I styrelsen för Rissjökanalens flottningsförening — har Ang. styrel—
till ledamöter utsetts E. V. Ronnholm, Fredr. Sundberg i Asele och se m. m. för
K. V. Marcusson i Vilhelmina. Vidare har utsetts till skiljoman: fjär— Rissjokana—
dingsmannen J. A. Westman i Asele. Till ortsombud: Kommunalnämnds— lens flott—
ordföranden M. P. Eriksson i Asele. Till syssloman: Förvaltaren E. V. ningsföre—
Ronnholm i Asele. ning.

N:r 199. I styrelsen för Betsarbäckens flottningsförening _ har Ang— Styrel—

till ledamöter utsetts E. V. Rönnholm i Asele, Karl Ohman j:or och 5© m. m. för
K. V. Marcusson i Vilhelmina. Vidare har utsetts till skiljoman: Fjär—. Petsarbäc—
dingsmannen J. A. Westman i Asele. Till ortsombud: Kommunalnimnds— kens flott
ordföranden M. P. Eriksson i Åsele. Till syssloman: Förvaltaren E. V. ningsfore—
Rönnholm i Asele. »ne: