OCR Output

se W '2
son i Asele. ”Till ortsombud: kommunalnämndsordföranden M. P. Eriks—
son i Äsele. Till syssloman: Forvaltzgren K. W. Marcusson i Vilhelmina.

Ang. styrel— N:r 191. I styrelsen för Simsjöåns flottningsförening har till l(_*_;l.mnö¬
se m. m. för ter utsetts E. W. Rönnholm i Asele, K. W. Marcusson och Karl Ohman
Simsjöåns i Vilhelmina med Fredrik Sundberg i Asele som suppleant. Vidare har

flottnings— utsetts till skiljomän: Fjärdingsmannen J A. Westman och. hemmans—

förening. ägaren I. E. Olsson i Asele. Till ortsombud: Kommunalnämdsordföran—

den M. P. Eriksson i Asele. Till syssloman: Forvaltaren K. W. Marcus—

son i Vilhelmina. Till ledamot i styrelsen har av Länsstyrelsen förord—

rats jigmi@staren Th. Nettelbladt i Asele.

Ang. styrel— _ N:w 192. I styrelsen for Mesjöån & flottningsforening
se m. m. i har till ledamöter utsetts Anders Wikstrom i Dorotea, N. A. Fallin och
Mesjoans P. W. Johansson i Vilhelmina. Vidare har utsetts till skiljoman: L.

och Tjärnäs— Backsell i Vilhelmina. Till ortsombud:— Landstingsman Aug. Gronlund
bäckens _; Vilhelmina. Till Anders Wikström i Dorotea. Till le—
flottning$s— damot ; styrelsen har av Länsstyrelsen förordnats jägmästaren R. Ekman
förening. _; Vilhelmina.

Ang. styrel— N:r 193. I styrelsen för Gällarbäc kens flotiningsförening har till
se m. m. för ledamöter utsetts E. V. Ronnholm i Asele och Carl Ohman i Vilhelmi—
Gällarbäc— na med K. Söderlind som suppleant. Vidare har utsetts till skiljoman:
kens flott— Fjärdingsmannen J. A. Westman i Äsele. Till ortsombud: M. P. Eriks—
ningsföre— son i Asele. Till syssloman: Fredrik Sundberg i Asele.

mng.

|Ang. styrel— N:r 194. I styrelsen för Långvattenåns & Brevattenbäckens flott—
se m. m. i ningsförening har till ledamöter utsetts E. V. Rönnholm i Asele och K.
Långvatten — V, Marcusson med Carl Öhman, båda i Vilhelmina, som suppleant. Vi—
åns och Bre— dare har utsetts till skiljoman: Fjärdingsmannen J. A. Westman i A—
vatten bät— sele. Till ortsombud:— Kommunalnimndsordforanden M. P. Eriksson i
kens flott — Asele. Till syssloman: Fredrik Sundberg i Asele.

ning s före— f e nn el a

ning.

ps e