OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. Landskanslf eft. N:r 187.

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Tors— Ang. exeku—
dagen den 26 instundande januari kl. 11 fm., kommer att försäljas Axel tiv auktion.
Ferdinand Sandberg och Oskar Leander Sandberg tillhöriga fastigheten
9/512 mantal Bjurfors N:o 1 (Bjurfors 1”) i Skellefteå socken.

A hemmanet finnas följande åbyggnader: $

Mangårdsbyggnad av bräder med spånfyllning under spåntak, av—
delad i förstuga, 2 kök och kammare.

Ladugårdsbyggnad, bestående av fähus av timmer, port och foder—
lada av ibrader, allt under spantak samt tillbyggt halmlider under brädtak.

Uthusbyggnad av bräder under spåntak, inrymmande matbod, ved—
bod, vagnsl'der och hemlighus.

Torvhus av bräder under spåntaik, samt

Tre lador och en mindre loge. +

Mangårdsbyggnaden befinner sig i någorlunda gott stand under det
ladugards— och uthusbyggnaderna äro bristfalliga. Skog finnes endast till
husbehov. j

A hemmanet kan utsas 4,5 hektoliter korn och 0,8 hektoliter potatis
samt vinterfödas 3 kor och en häst.

Fastigheten ir åsatt ett taxeringsvärde av 4,000 kronor och har sa—
luvarderats till 6,000 kronor.

Den, som 'har fordran, varför fastigheten häftar eller for vilken han
eljest äger åtnjuta betalning ur kopeskillingen eller annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskamsliet den 22 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

UmeS..1921. ‘TryckerifOren..Folket, u. p. ä.