OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

|

Ser. B. Landskansliet. N:r 185.

På begäran intages härmed följande

K U N G ÖRELSE.

Vid laga skifte å 9/64 mantal Södenbäck n:r 1 i Nysätra socken, Ang. stånd—
vilket skifte denna dag blivi av Nysätra tingslags Agodelningsratt skogslikvid.
faststallt, har rörande ersättning för standskogen blivit bestämt, att ä—
garen av litt. B, Valfrid Andersson, skulle i penningar utgiva sådan er—
sättning med 916 kronor 7 öre till ägaren av litt. A, Oskar Andersson,
och med 1,377 kronor 82 öre till ägaren av litt. C, J. P. Andersson, att
betalas med en tredjedel ett år, en tredjedel två år och en tredje—
del tre år från idenna dag; ‘betygar Tingsstallet vid Nysitra kyrka den
27 oktober 1921.

Herman Rogberg.
Agodelningsrattens ordforande.

Umeå i Landskansliet den 22 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.