OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
ungorelser

ar 1921.

Ser, B. L an ds ka n s 1i e t. N:r 184.

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

På begäran intages följande
K U N G 0 R EL S E.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å tingsstället i Skellefteå
Fredagen den 20 instundande januari kl. 9 fm., kommer att försäljas Al—
got Johansson tillhöriga lägenheten Bysketomten n:r 17, avsöndrad fran
1/8 mantal Byske n:r 7 samt hemmanet 1/192 mantal Byske n:r 7 i Byske
socken.

Å lagenheten finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad uppförd av ligganide bräder å stenfot under spån—
tak indelad i två rum, förstuga och (kök i nedre våningen och utrymme
för två rum å vinden.

Uthuslängan av resvirke och bräder under spantak, indelad j hem—
lighus, vedbod, vagnslider, foderlada och ladugard, den sistnämnda upp—
förd av liggande brader.

Hemmansdelen 1/192 mantal Byske N:o 7 saknar åbyggnader och
består av ett skifte. Dara finnes odlingar till cinka 2 tunnlands vidd men
ingen skog.

Lägenheten är saluvärderad till 5,000 kronor och hemmansdelen till
700 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han
eljest äger åtnjuta betalning ur kopeskillingen eller annan rätt, som bör
vid auktionen iak'ttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå den 13 december 1921.

Gustaf Hultman.

Umeå i Landskansliet den 13 december 1921,
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umecea 1921. CTryckcritOren. Holkel, u. p. a

Ang. exeku—
tiv auktion