OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds kansliet. N:r 183.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

Ang. exeku—

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har & landskansgliet Tis— |. 5
tiv auktion.

dagen den 17 instundande januari kl. 11 fm., kommer att forsaljas Per
Bergstrom tillhöriga fastigheten 5/416 mantal Fredrikshall N:o 1 i Umea
socken.

Fastigheten, som ligger i sambruk med Otto Bergstroms och Emil
Bergstroms sammanlagda hemmansdelar i samma by, har gemensamma
åbyggnader mied dezsas hemman, nämligen:

Mangårdsbyggnad indelad i kök, kammare, sal och förstuga i nedre
våningen samt vind i övre våningen. _Av nämnda rum &ro endast köket
och kammiaren inredda. Huset är uppfört på cementsockel, av timmer i
nedre vaningen samt reswvirke och bräder i övre våningen. Taket är av
span.

Ladugårdsbyggnad indelad i fähus, port och foderlada, uppbyggd
av timmer pa knutstenar under spåntalk.

Nödiga åkerlador.

A hela hemmanet kan årligen utsås 6 hl. spannmål och 3 hl. potatis
samt vinterfodas en hiast och en ko. Skog finnes till husbehov.

Per Bergstromis andel i hemmaniet är åsatt ett taxeringsvärde av 1,100
kronor och har saluvärderats till 2,000 kronor.

Den, som har fordran, varfor fastigheten haftar eller for villken han
eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bor
vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskansliet den 10 december 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umed 1921 Tryckerifören. Folket. u.:.‘p. a.