OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 182.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här & landskansliet Tis. Ang. exeku—
dagen den 17 instundande januari kl. 11 fm., kommer att försäljas Johan tiv auktion.
Anton Forsgren tillhoriga fastigheten 1/24 mantal Högland N:o 1 i Umeå
socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av timmer unider spåntak, indelad i kok, kamma—
re, sal och forstuga i nedre vaningen samt darover vind.

Bryggstugubyggnad, inrymmande bakugnisrum av timmer och för—
stuga av resvirke och bräder.

Ladugardsbyggnad ay timmer, indelad i fahus med godselrum, port,
foderlada, loge och vedbod samt tillbyggt hemlighus.

Brunn och nödiga foderlador.

På hemmanet kan årligen muttsås 4 hl. korn och 3 hl. potatis samt vin—
terfodas 1 hhäst och 2 kor. Skog finnes knappaist till husbehov.

Hemmanet &r Asatt ett taxeringsviarde ay 4,000 kronor och har salu—
värderats till 5,400 kronor. *

Den, som har ifordran, varför fastigheten häftar eller for vilken han
eljest äger åtnjuta betalning ur kopeskillingen eller annan ratt, som bör
vid auktionen iakttagas, ager att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskanslieit den 10 december 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Uumeå 1921. © 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.