OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet N:r 181.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Tis— A_.ng. exe'ku¬
dagen den 17 instundande januari kl. 11 fm., kommer att försäljas J. M. FY auktion.
Widelunds konkursbo tlhöriga lägenheten Astridshem N:o 1 om 16,2 ar,
avsöndrad från 23/256 mantal Västerteg N:o 2 i Umeå socken.

A lägenheten, som är belaigen vid Bergsboda, finnes uppford en som—
marvilla i två våningar, därav den nedre indelad i ett rum och kok samt
glasveranda och den övre i två mum och öppen veranda. Till villan, som
är byggd av resvirke på knutstenar under tak av papp, hör aviträde av
bräder.

Lägenheten är åsatt ett taxeringsvärde av 5,000 kronor och har salu—
värderats till 7,000 kronor.

Den, som 'har fordran, varför fastigheten 'häftar eller for vilken han
eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskansliet den 10 december 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. $ E. Emilén.

Umea 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.