OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 180.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

Ang. myrut—

Uti en hit inkommen skrift hava intressenterna i företaget anhållit

att Länsstyrelsen ville förklara hinder från det allmännas sida icke möta
mot myrutdikning och vattenavtappning inom Fjällnäs och Nordanås by—
ar, Sorsele socken, av tvenne mindre sjöar eller s. k. tjärnar, benamnda
Fastabollsjon och Lilltjärn.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit
i Sorsele sockens kyrka upplast, hit inkomma med yttrande i ä—
rendet, vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att ut—
göra hinder för ärendets avgörande i befintligt skick.

Umeå i Landskanslkiet den 6 december 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz

'N'ryckerifören Folket, u. p. a.