OCR Output

A 235

han eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt,
som bör vid auktionen jakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umei i Landskansliet den 2 decemiber 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.