OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds kansliet. N:r 179.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

Ang. exekn—

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å Landskansliet kti
— auktion.

Torsdagen den 5 januari 1922 kl. 11 fm., kommer att försäljas Artur Vik— %
lund tillhöriga fastigheterna 3/128 mantal Storhäggsjö n:r 1 litt. Da och
ligenheten Häggsjömon n:r 1 om 2,24 har, avsöndrad från 35/2048 man—
tal samma hemman, allt i Umeå socken.

A hemmanet finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av resvirke och bräder på cementsockel under
spantak, indelad i förstuga, kök, kammare och däröver vind. Kammaren
saknar eldstad.

Bagarstugubyggnad på stenfot under spåntak, indelad i förstuga,
bakugnsrum, kammare, sal och ‘darover vind. Bakugnsrummet och kam—
maren av timmer, den övriga delen av huset av resvirke och bräder.
Kammaren och salen sakna eldstad. Salen är oinredd.

Ladugård indelad i fälhus, port, foderrum och loge, allt under spån—
tak. Allenast fälhuset och logen äro av timmer, det övriga av byggnaden
av resvirke och bräder. Intill ladugården finnes vidbyggd vedbod och hem—
lighus.

Brunn och tre åkerlador.

A hemmanet kan utsas 3 hektoliter korn och 3 hektoliter potatis samt
vinterfödas högst 2 kor. Skogen är avsevärt skövlad och synes icke kunna
inom de närmaste tjugu åren lämna mera virke in som erfordras till
bränsle för gårdens behov.

Lagenheten Häggsjömon n:o 1, som är belägen vid hemmanets västra
rå, saknar åbyggnader.

Hemmanet och lägemheten som ligga i sambruk med varandra &ro
saluvarderade, hemmanet till 4,300 kronor och lagenheten till 200 kronor.

Den, som 'har fordran, varfor fastigheterna häfta eller för vilken