OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. s N:r 178.

Upplases i Skelleftea sockens kyrka.

Hos Länsstyrelsen har Svensk—Engelska Mineralolje—Aktiebolaget i Ang. upPlag
Stockholm anhållit om tillstånd att inom fastighet, avsöndrad från n:r 4 V el(.lfarlig
i Storkåge by, Skellefteå socken, hålla upplag av eldfarlig olja intill 600 olja.
liter av första klass.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom fjorton dagar effter det denna kungörelse blivit
i ovannämnda sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande i ä—
rendet, vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att ut—
göra hinder för ärendets avgörande i befintligt skick.

Vederborande landsfiskaler anmodas skyndsamt hit insända uppläs—
ningsbev is.

Umeå i Landskansliet den 30 novem'ber 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Heintz. E. Emilén.

Ume& 1921 . TryckerifOren. Folket, u. p.a.