OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
ungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 177.

Upplases i Stensele och Vilhelmina socknars
kyrkor.

Ang. for—
lingning ay
byggnadsti—
den för Skik—

kibäcken.

Sedan Länsstyrelsen genom utslag den 15 decemiber 1919 ifråga om
inrattande av allmän flottled i Skikkibäeken inom Stensele och Vilhelmi—
na socknar förordnat att de arbeten, som i ovannämnda utslag föreskri—
vits till utförande skulle vara fullbordade och till avsyning anmälda in—
om två år efter det utslaget vunnit laga kraft eller i händelse av besvär,
blivit slutligen faststallt, har överjägmästaren i Härnösands distrikt, C.
G. Timberg, med förmälan, att på grund av de förhållanden, som varit
radande, arbetet ännu icke kommit till utförande, anhållit om en för—
längd byggnadstid av två år.

T anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit
i Stensele och Vilhelmina socknars kyrkor upplast hit inkomma med ytt—
rande i ärendet, vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande icke kom—
mer att utgöra hinder för ärendets avgörande i befintligt skick.

Vederborande landsfiskaler anmodas skyndsamt hit insända uppläs—
ningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 30 novem‘ber 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

UmeA ‘IryokerifOren. Folket, u. p. a.