OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

Ser. B. L an ds k an slie t. N:ris 174—175.

Upplases i Stensele sockens kyrka.

N:r 174. Sedan på därom gjord framställning Länsstyrelsen genom
resolution den 26 oktober 1918 förordnat flottningschefen R. Carlsson i
Umeå att, jämlikt 8 & i flottningsstadgan den 30 december 1880, verk—
ställa avsyning av de i Länsstyrelsens utslag den 30 april 1915 omför—
malda byggnads— och rensningsarbeten i Lubbträskbäcken inom Sten—
sele socken och sådan avsyning numera verkställts samt _ instrument
däröver hit inkommit, vari bl. a. föreslagits att flottleden skulle omhän—
derhavas av Umeå flottningsförening, varder envar, vars ratt av ären—
det beröres, härigenom förelagt, att inom ifjorton dagar efter det den—
na kungörelse blivit i ovannämnda sockens kyrka uppläst, hit inkom—
ma med yttrande i ärendet vid Aventyr, att dylikt yttrandes uteblivan—
de icke hindrar ärendets avgörande i befintligt skick; kommande hand—
lingarna i ärendet att under tiden hållas här å Landskansliet tillgängliga
för dem, som önska därav taga del.

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:r 175. Sedan på därom gjord framställning Länsstyrelsen ge—
nom resolution den 5 september 1918 förordnat flottningschefen R. Carls—
son i Umeå att, jämlikt 8 & i flottningsstadgan den 30 december 1880,
verkställa avsyning av de i Länsstyrelsens utslag den 15 oktober 1914
omförmälda regleringsarbetena uti Långvattnet och Langvattensbac—
ken jämte biflödena och Volvobäcken» i Stensele soc—
ken, och sådan avsyning numera verkställts samt instrument däröver
hit inkommit vari bl. a. föreslagits att flottleden skulle omhänderhavas
av Umeå flottningsförening, varder envar, vars rätt av ärendet berö—
res, härigenom förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungö—
relse blivit i ovannämnda sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt—
rande i ärendet vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande icke hind—

Ang. avsy—
ning av all—
män flottled.

Ang. avsy—
ning av all—
män flottled.