OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 173.

På begäran intages härmed foljande

Kungörelse å
å ; Ang. stand—

Vid laga klyvning & 1/8 mantal Yttervik N:o 7 litt. Gb i Bureå skogslikvid.
socken vilken förrättning den 17 november 1921 av Skellefteå tingslags $
ägodelningsrätt fastställts har angående ersättning för ståndskog be—
stämts att Jochn Bergmark skall till Karl Bergmarks omyndiga barn be—
tala sjuhundranitton kronor 3 öre; skolande likviden erläggas med hälf—
ten inom ett år efter skiftets fastställande och med andra hälften inom
ytterligare ett ar.

Rättens ordförande.

Umeå i Landskansliet den 19 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

meå 1921. ‘TryckerifOren. Folket, u. p. a.