OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet. N:r 172.

Upplases i Vilhelmina sockens kyrka.
Ang. upplag
Hos Linsstyrelsen har Krooks Petroleum & Oljeaktiebolag i Stock— av eldfarlig
holm anhållit om tillstånd att i en sökanden tillhörig källare å tomten _ olja.
Smedjan, Baksjönäs i Vilhelmina socken, hålla upplag av eldfarlig olja
intill 35,000 kannor, varav 7,000 kannor av första klass.
I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungöelse blivit i
Viilhelmina sockens kyrka upplast hit inkomma med yttrande i ärendet,
vid äventyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.
Vederborande landsfiskal anmodas skyndsamt hit insända _ uppläs—
ningsbevis.
i Landskansliet den 15 november 1921.

PA Lansstyrelsens vignar:
E. Emilén. Oiof Genberg.

Umeå i921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.