OCR Output

Västerbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 171.

På begäran intages härmed följande

K UN G öR EL SE

Vid en av Degerfors tingslags Agodelningsréatt denna dag faststalld 48— s_tå"_d'
laga delning å hemmanen 1/24 mantal n:o 2 litt D, 1/48 mantal N:o 8 SFOgSlikvid.
litt Da och 11/768 mantal n:o 4 litt Db, allt Skurtrask i Degerfors socken,
har bestämts att ersättning för standskog skall utgivas av Joh. Walfr.
Wahlberg sasom ägare till ägolotterna 1/40 mantal n:o 2 litt DI, 1/80 man—
tal n:o 3 litt Dal och 88/3840 mantal n:o 4 litt DbI dels till J. A. Lund—
strom och hans hustru såsom ägare av 1/240 mantal litt DII och 1/240
mantal litt DIII n:o 2, 1/480 mantal litt DalIl och 1/480 mantal litt DaIII
n:o 3 samt 11/7680 mantal litt DbII och 11/7680 mantal litt DbIII n:o 4
med 3,030 kronor 27 öre, idels till Ida Karolina Gustafsson såsom
av 1/240 mantal litt DIV n:o 2, 1/480 mantal litt DalV n:o 3 och 11/7680
mantal litt DbIV n:o 4 med 162 kronor 66 dre och dels till Joh. Aug. Gus—
tafsson såsom ägare awv 1/240 mantal litt DV n:o 2, 1/480 mantal litt DaV
n:o 3 och 11/7680 mantal litt DbV n:o 4 med 1,616 kronor 43 öre, även—
som att namnda ersättningar skulle i sin helhet gäldas inom tre år från
det skiftet vunnit laga kraft med en tredjedel årligen.

Tingsstället i Degerfors by den 25 oktober 1921.

På Ägodelningsrättens vägnar:
Erik J. Rönquist.

Umeå i Landskansliet den 11 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.