OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L an ds k an s li e t. N:r 165.

Upplases i Lycksele lappmarks tingslags
kyrkor.

Ang. exeku—

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet ;. *
tiv auktion.

lordagen den 26 instundande november kl. 11 fm., kommer att försäljas
H. H. Pettersson tillhöriga fastigheten 9/128 mantal Ortrisk n:r 11 i Or—
trisk socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad, omkring 40 år gammal, uppförd av talltimmer,
delvis på stenfot, täckt med spåntak, samt indelad i förstuga, tvenne kök
och två kamrar, samt

ladugårdsbyggnad, indelad i ladugård, port, hölada, vedbod och hem—
lighus. Ladugården är otidsenlig och i bristfälligt skick.

ÄÅ hemmansdelen finnas dessutom 4 stycken hölador.

Skogstillgången är medelmåttig och lämnar :till avsalu 105 kbm.
per år.

Hemmanet är åsatt ett taxeringsvärde av 11,200 kronor och har salu—
värderats till 15,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller for vilken
han eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som
bor vid auktionen iakttagas, Ager att därvid bevaka sin rätt.

i Landskansliet den 18 oktober 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. H. Skoglund.

Umeca 1921 ErvekerifGten. Fulkcl. 1. p. a.